ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه هاشمیان، فرخنده امین شکروی، علیرضا حیدرنیا، مینور لمیعیان، کاظم حسن پور، آرش اکابری، (1392). بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(4)، 869-878. magiran.com/p1243297
Hashemian M., Aminshokravi F., Hidarnia A., Lamyian M., Hassanpur K., Akaberi A, (2014). Survey the type of health locus of control and relationship with self efficacy in women with Family history of breast cancer, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(4), 869-878. magiran.com/p1243297
معصومه هاشمیان، فرخنده امین شکروی، علیرضا حیدرنیا، مینور لمیعیان، کاظم حسن پور، آرش اکابری، بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1392؛ 5(4): 869-878. magiran.com/p1243297
Hashemian M., Aminshokravi F., Hidarnia A., Lamyian M., Hassanpur K., Akaberi A, Survey the type of health locus of control and relationship with self efficacy in women with Family history of breast cancer, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2014; 5(4): 869-878. magiran.com/p1243297
معصومه هاشمیان، فرخنده امین شکروی، علیرضا حیدرنیا، مینور لمیعیان، کاظم حسن پور، آرش اکابری، "بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 5، شماره 4 (1392): 869-878. magiran.com/p1243297
Hashemian M., Aminshokravi F., Hidarnia A., Lamyian M., Hassanpur K., Akaberi A, "Survey the type of health locus of control and relationship with self efficacy in women with Family history of breast cancer", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 5, no.4 (2014): 869-878. magiran.com/p1243297
معصومه هاشمیان، فرخنده امین شکروی، علیرضا حیدرنیا، مینور لمیعیان، کاظم حسن پور، آرش اکابری، (1392). 'بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(4)، صص.869-878. magiran.com/p1243297
Hashemian M., Aminshokravi F., Hidarnia A., Lamyian M., Hassanpur K., Akaberi A, (2014). 'Survey the type of health locus of control and relationship with self efficacy in women with Family history of breast cancer', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(4), pp.869-878. magiran.com/p1243297
معصومه هاشمیان؛ فرخنده امین شکروی؛ علیرضا حیدرنیا؛ مینور لمیعیان؛ کاظم حسن پور؛ آرش اکابری. "بررسی باور به جایگاه درونی کنترل سلامت وارتباط آن با خودکارآمدی جهت انجام ماموگرافی درزنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5 ،4 ، 1392، 869-878. magiran.com/p1243297
Hashemian M.; Aminshokravi F.; Hidarnia A.; Lamyian M.; Hassanpur K.; Akaberi A. "Survey the type of health locus of control and relationship with self efficacy in women with Family history of breast cancer", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5, 4, 2014, 869-878. magiran.com/p1243297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال