ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا مهر علی زاده، حامد رضایی، (1392). ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389)، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7(13)، 28-33. magiran.com/p1243641
Samira Mehralizadeh , Hamed Rezaei, (2014). Evaluation of medical student's clinical course Semnan University of Medical Sciences during the academic years (1380 to 1389), Journal of Medical Education Development, 7(13), 28-33. magiran.com/p1243641
سمیرا مهر علی زاده، حامد رضایی، ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389). مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 1392؛ 7(13): 28-33. magiran.com/p1243641
Samira Mehralizadeh , Hamed Rezaei, Evaluation of medical student's clinical course Semnan University of Medical Sciences during the academic years (1380 to 1389), Journal of Medical Education Development, 2014; 7(13): 28-33. magiran.com/p1243641
سمیرا مهر علی زاده، حامد رضایی، "ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389)"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 7، شماره 13 (1392): 28-33. magiran.com/p1243641
Samira Mehralizadeh , Hamed Rezaei, "Evaluation of medical student's clinical course Semnan University of Medical Sciences during the academic years (1380 to 1389)", Journal of Medical Education Development 7, no.13 (2014): 28-33. magiran.com/p1243641
سمیرا مهر علی زاده، حامد رضایی، (1392). 'ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389)'، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7(13)، صص.28-33. magiran.com/p1243641
Samira Mehralizadeh , Hamed Rezaei, (2014). 'Evaluation of medical student's clinical course Semnan University of Medical Sciences during the academic years (1380 to 1389)', Journal of Medical Education Development, 7(13), pp.28-33. magiran.com/p1243641
سمیرا مهر علی زاده؛ حامد رضایی. "ارزیابی روند تحصیلی دانشجویان پزشکی دوره ی بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طی ده سال تحصیلی (1380 تا 1389)". مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 7 ،13 ، 1392، 28-33. magiran.com/p1243641
Samira Mehralizadeh ; Hamed Rezaei. "Evaluation of medical student's clinical course Semnan University of Medical Sciences during the academic years (1380 to 1389)", Journal of Medical Education Development, 7, 13, 2014, 28-33. magiran.com/p1243641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال