ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر جهانگیر صفری، میثم زارع، (1392). زوال پدرسالاری در داستان های بزرگ علوی، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 12، 119-150. magiran.com/p1243842
Dr. Jahangir Safari, Meysam Zare, (2013). The Transition from Traditional to Modern Society (from Patriarchy to its Gradual Decline): The Case of Bozorg Alavi's Stories, , 12, 119-150. magiran.com/p1243842
دکتر جهانگیر صفری، میثم زارع، زوال پدرسالاری در داستان های بزرگ علوی. فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 1392؛ 12: 119-150. magiran.com/p1243842
Dr. Jahangir Safari, Meysam Zare, The Transition from Traditional to Modern Society (from Patriarchy to its Gradual Decline): The Case of Bozorg Alavi's Stories, , 2013; 12: 119-150. magiran.com/p1243842
دکتر جهانگیر صفری، میثم زارع، "زوال پدرسالاری در داستان های بزرگ علوی"، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ،12 (1392): 119-150. magiran.com/p1243842
Dr. Jahangir Safari, Meysam Zare, "The Transition from Traditional to Modern Society (from Patriarchy to its Gradual Decline): The Case of Bozorg Alavi's Stories", no. 12 (2013): 119-150. magiran.com/p1243842
دکتر جهانگیر صفری، میثم زارع، (1392). 'زوال پدرسالاری در داستان های بزرگ علوی'، فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 12، صص.119-150. magiran.com/p1243842
Dr. Jahangir Safari, Meysam Zare, (2013). 'The Transition from Traditional to Modern Society (from Patriarchy to its Gradual Decline): The Case of Bozorg Alavi's Stories', , 12, pp.119-150. magiran.com/p1243842
دکتر جهانگیر صفری؛ میثم زارع. "زوال پدرسالاری در داستان های بزرگ علوی". فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی، 12 ، 1392، 119-150. magiran.com/p1243842
Dr. Jahangir Safari; Meysam Zare. "The Transition from Traditional to Modern Society (from Patriarchy to its Gradual Decline): The Case of Bozorg Alavi's Stories", , 12, 2013, 119-150. magiran.com/p1243842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال