ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهارک حامدی، سلمان زارعی، (1392). اثر بخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 4(16)، 93-102. magiran.com/p1244064
Hamedi. B., Zarei, S., (2013). The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives, Research on Addiction, 4(16), 93-102. magiran.com/p1244064
بهارک حامدی، سلمان زارعی، اثر بخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1392؛ 4(16): 93-102. magiran.com/p1244064
Hamedi. B., Zarei, S., The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives, Research on Addiction, 2013; 4(16): 93-102. magiran.com/p1244064
بهارک حامدی، سلمان زارعی، "اثر بخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 4، شماره 16 (1392): 93-102. magiran.com/p1244064
Hamedi. B., Zarei, S., "The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives", Research on Addiction 4, no.16 (2013): 93-102. magiran.com/p1244064
بهارک حامدی، سلمان زارعی، (1392). 'اثر بخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 4(16)، صص.93-102. magiran.com/p1244064
Hamedi. B., Zarei, S., (2013). 'The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives', Research on Addiction, 4(16), pp.93-102. magiran.com/p1244064
بهارک حامدی؛ سلمان زارعی. "اثر بخشی برنامه غنی سازی ازدواج مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 4 ،16 ، 1392، 93-102. magiran.com/p1244064
Hamedi. B.; Zarei; S.. "The Effectiveness of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Intimacy of Addicted Man and their Wives", Research on Addiction, 4, 16, 2013, 93-102. magiran.com/p1244064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال