ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شکیبایی، قاسم شادمانی، (1392). برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 - 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14(1)، 59-77. magiran.com/p1244090
Alireza Shakibaei, Ghasem Shadmani, (2014). Estimating the Size of Shadow Economy in Iran Using Multi-level Fuzzy Modeling, The Economic Reseach, 14(1), 59-77. magiran.com/p1244090
علیرضا شکیبایی، قاسم شادمانی، برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 - 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1392؛ 14(1): 59-77. magiran.com/p1244090
Alireza Shakibaei, Ghasem Shadmani, Estimating the Size of Shadow Economy in Iran Using Multi-level Fuzzy Modeling, The Economic Reseach, 2014; 14(1): 59-77. magiran.com/p1244090
علیرضا شکیبایی، قاسم شادمانی، "برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 - 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 14، شماره 1 (1392): 59-77. magiran.com/p1244090
Alireza Shakibaei, Ghasem Shadmani, "Estimating the Size of Shadow Economy in Iran Using Multi-level Fuzzy Modeling", The Economic Reseach 14, no.1 (2014): 59-77. magiran.com/p1244090
علیرضا شکیبایی، قاسم شادمانی، (1392). 'برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 - 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای'، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14(1)، صص.59-77. magiran.com/p1244090
Alireza Shakibaei, Ghasem Shadmani, (2014). 'Estimating the Size of Shadow Economy in Iran Using Multi-level Fuzzy Modeling', The Economic Reseach, 14(1), pp.59-77. magiran.com/p1244090
علیرضا شکیبایی؛ قاسم شادمانی. "برآورد اقتصاد سایه ای ایران (1386 - 1349) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14 ،1 ، 1392، 59-77. magiran.com/p1244090
Alireza Shakibaei; Ghasem Shadmani. "Estimating the Size of Shadow Economy in Iran Using Multi-level Fuzzy Modeling", The Economic Reseach, 14, 1, 2014, 59-77. magiran.com/p1244090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال