ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حبیبی مجنده، صادق جعفرزاده درابی، (1393). تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها، مجله نامه مفید، 9(100)، 129. magiran.com/p1245822
Mohammad Habibi Mojandeh, Sadegh Jafarzadeh Darabi, (2014). International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water, , 9(100), 129. magiran.com/p1245822
محمد حبیبی مجنده، صادق جعفرزاده درابی، تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها. مجله نامه مفید، 1393؛ 9(100): 129. magiran.com/p1245822
Mohammad Habibi Mojandeh, Sadegh Jafarzadeh Darabi, International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water, , 2014; 9(100): 129. magiran.com/p1245822
محمد حبیبی مجنده، صادق جعفرزاده درابی، "تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها"، مجله نامه مفید 9، شماره 100 (1393): 129. magiran.com/p1245822
Mohammad Habibi Mojandeh, Sadegh Jafarzadeh Darabi, "International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water", 9, no.100 (2014): 129. magiran.com/p1245822
محمد حبیبی مجنده، صادق جعفرزاده درابی، (1393). 'تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها'، مجله نامه مفید، 9(100)، صص.129. magiran.com/p1245822
Mohammad Habibi Mojandeh, Sadegh Jafarzadeh Darabi, (2014). 'International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water', , 9(100), pp.129. magiran.com/p1245822
محمد حبیبی مجنده؛ صادق جعفرزاده درابی. "تلاش های حقوقی بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی آب توازن کشتی ها". مجله نامه مفید، 9 ،100 ، 1393، 129. magiran.com/p1245822
Mohammad Habibi Mojandeh; Sadegh Jafarzadeh Darabi. "International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water", , 9, 100, 2014, 129. magiran.com/p1245822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال