ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ستار عزیزی، (1393). گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012، مجله نامه مفید، 9(100)، 147. magiran.com/p1245823
Sattar Azizi, (2014). The Scope of the Tort Exception in the Law of State Immunity in the Light of the ICJ's 2012 Judgment on the Jurisdictional Immunities of the State, , 9(100), 147. magiran.com/p1245823
ستار عزیزی، گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012. مجله نامه مفید، 1393؛ 9(100): 147. magiran.com/p1245823
Sattar Azizi, The Scope of the Tort Exception in the Law of State Immunity in the Light of the ICJ's 2012 Judgment on the Jurisdictional Immunities of the State, , 2014; 9(100): 147. magiran.com/p1245823
ستار عزیزی، "گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012"، مجله نامه مفید 9، شماره 100 (1393): 147. magiran.com/p1245823
Sattar Azizi, "The Scope of the Tort Exception in the Law of State Immunity in the Light of the ICJ's 2012 Judgment on the Jurisdictional Immunities of the State", 9, no.100 (2014): 147. magiran.com/p1245823
ستار عزیزی، (1393). 'گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012'، مجله نامه مفید، 9(100)، صص.147. magiran.com/p1245823
Sattar Azizi, (2014). 'The Scope of the Tort Exception in the Law of State Immunity in the Light of the ICJ's 2012 Judgment on the Jurisdictional Immunities of the State', , 9(100), pp.147. magiran.com/p1245823
ستار عزیزی. "گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت ها در آیینه رای مصونیت صلاحیتی 2012". مجله نامه مفید، 9 ،100 ، 1393، 147. magiran.com/p1245823
Sattar Azizi. "The Scope of the Tort Exception in the Law of State Immunity in the Light of the ICJ's 2012 Judgment on the Jurisdictional Immunities of the State", , 9, 100, 2014, 147. magiran.com/p1245823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال