ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی پناغی، قیصر ملکی، عباس ذبیح زاده، مرجان پشت مشهدی، زهرا سلطانی نژاد، (1392). روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4)، 305-313. magiran.com/p1248917
Leili Panaghi, Gheysar Maleki , Abbas Zabihzadeh, Marjan Poshtmashhadi, Zahra Soltaninezhad, (2014). Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), 305-313. magiran.com/p1248917
لیلی پناغی، قیصر ملکی، عباس ذبیح زاده، مرجان پشت مشهدی، زهرا سلطانی نژاد، روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1392؛ 19(4): 305-313. magiran.com/p1248917
Leili Panaghi, Gheysar Maleki , Abbas Zabihzadeh, Marjan Poshtmashhadi, Zahra Soltaninezhad, Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2014; 19(4): 305-313. magiran.com/p1248917
لیلی پناغی، قیصر ملکی، عباس ذبیح زاده، مرجان پشت مشهدی، زهرا سلطانی نژاد، "روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 19، شماره 4 (1392): 305-313. magiran.com/p1248917
Leili Panaghi, Gheysar Maleki , Abbas Zabihzadeh, Marjan Poshtmashhadi, Zahra Soltaninezhad, "Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 19, no.4 (2014): 305-313. magiran.com/p1248917
لیلی پناغی، قیصر ملکی، عباس ذبیح زاده، مرجان پشت مشهدی، زهرا سلطانی نژاد، (1392). 'روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4)، صص.305-313. magiran.com/p1248917
Leili Panaghi, Gheysar Maleki , Abbas Zabihzadeh, Marjan Poshtmashhadi, Zahra Soltaninezhad, (2014). 'Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 19(4), pp.305-313. magiran.com/p1248917
لیلی پناغی؛ قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ مرجان پشت مشهدی؛ زهرا سلطانی نژاد. "روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19 ،4 ، 1392، 305-313. magiran.com/p1248917
Leili Panaghi; Gheysar Maleki ; Abbas Zabihzadeh; Marjan Poshtmashhadi; Zahra Soltaninezhad. "Validity, Reliability, and Factor Analysis of Experiences in Close Relationship (ECR) Scale", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 19, 4, 2014, 305-313. magiran.com/p1248917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال