ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر رضوی، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، صدیقه محمداسماعیل، (1392). بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 4(10)، 27-42. magiran.com/p1249890
Ali Asghar Razavi, Fatemeh Noshinfard, Fahimeh Babolhavaeji, Sedigheh Mohammad Esmaeil, (2013). The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area, Sociological Studies of Youth Journal, 4(10), 27-42. magiran.com/p1249890
علی اصغر رضوی، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، صدیقه محمداسماعیل، بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی. مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 1392؛ 4(10): 27-42. magiran.com/p1249890
Ali Asghar Razavi, Fatemeh Noshinfard, Fahimeh Babolhavaeji, Sedigheh Mohammad Esmaeil, The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area, Sociological Studies of Youth Journal, 2013; 4(10): 27-42. magiran.com/p1249890
علی اصغر رضوی، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، صدیقه محمداسماعیل، "بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی"، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 4، شماره 10 (1392): 27-42. magiran.com/p1249890
Ali Asghar Razavi, Fatemeh Noshinfard, Fahimeh Babolhavaeji, Sedigheh Mohammad Esmaeil, "The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area", Sociological Studies of Youth Journal 4, no.10 (2013): 27-42. magiran.com/p1249890
علی اصغر رضوی، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، صدیقه محمداسماعیل، (1392). 'بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی'، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 4(10)، صص.27-42. magiran.com/p1249890
Ali Asghar Razavi, Fatemeh Noshinfard, Fahimeh Babolhavaeji, Sedigheh Mohammad Esmaeil, (2013). 'The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area', Sociological Studies of Youth Journal, 4(10), pp.27-42. magiran.com/p1249890
علی اصغر رضوی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ صدیقه محمداسماعیل. "بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی". مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 4 ،10 ، 1392، 27-42. magiran.com/p1249890
Ali Asghar Razavi; Fatemeh Noshinfard; Fahimeh Babolhavaeji; Sedigheh Mohammad Esmaeil. "The Effect of Critical Thinking on Reading and Writing Skills of Islamic Azad University Students in Third Area", Sociological Studies of Youth Journal, 4, 10, 2013, 27-42. magiran.com/p1249890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال