ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عبدل آبادی، محمدحسین نیک سخن، (1392). ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی، نشریه آب و خاک، 27(6)، 1260-1269. magiran.com/p1249909
, (2014). Evaluation of Eutrophication in the Ilam Reservoir Using Fuzzy Approach, Journal of water and soil, 27(6), 1260-1269. magiran.com/p1249909
حمید عبدل آبادی، محمدحسین نیک سخن، ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی. نشریه آب و خاک، 1392؛ 27(6): 1260-1269. magiran.com/p1249909
, Evaluation of Eutrophication in the Ilam Reservoir Using Fuzzy Approach, Journal of water and soil, 2014; 27(6): 1260-1269. magiran.com/p1249909
حمید عبدل آبادی، محمدحسین نیک سخن، "ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی"، نشریه آب و خاک 27، شماره 6 (1392): 1260-1269. magiran.com/p1249909
, "Evaluation of Eutrophication in the Ilam Reservoir Using Fuzzy Approach", Journal of water and soil 27, no.6 (2014): 1260-1269. magiran.com/p1249909
حمید عبدل آبادی، محمدحسین نیک سخن، (1392). 'ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی'، نشریه آب و خاک، 27(6)، صص.1260-1269. magiran.com/p1249909
, (2014). 'Evaluation of Eutrophication in the Ilam Reservoir Using Fuzzy Approach', Journal of water and soil, 27(6), pp.1260-1269. magiran.com/p1249909
حمید عبدل آبادی؛ محمدحسین نیک سخن. "ارزیابی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ایلام با رویکرد فازی". نشریه آب و خاک، 27 ،6 ، 1392، 1260-1269. magiran.com/p1249909
. "Evaluation of Eutrophication in the Ilam Reservoir Using Fuzzy Approach", Journal of water and soil, 27, 6, 2014, 1260-1269. magiran.com/p1249909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال