ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم دولتی فرد، فاطمه شاهرودی، (1392). تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 48، 49-56. magiran.com/p1250128
Mryam Dolati Fard, Fateme Shahroodi, (2013). Analysis of the representation of ood player in the Images of Sasani to Safavi*, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 48, 49-56. magiran.com/p1250128
مریم دولتی فرد، فاطمه شاهرودی، تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1392؛ 48: 49-56. magiran.com/p1250128
Mryam Dolati Fard, Fateme Shahroodi, Analysis of the representation of ood player in the Images of Sasani to Safavi*, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2013; 48: 49-56. magiran.com/p1250128
مریم دولتی فرد، فاطمه شاهرودی، "تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،48 (1392): 49-56. magiran.com/p1250128
Mryam Dolati Fard, Fateme Shahroodi, "Analysis of the representation of ood player in the Images of Sasani to Safavi*", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 48 (2013): 49-56. magiran.com/p1250128
مریم دولتی فرد، فاطمه شاهرودی، (1392). 'تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 48، صص.49-56. magiran.com/p1250128
Mryam Dolati Fard, Fateme Shahroodi, (2013). 'Analysis of the representation of ood player in the Images of Sasani to Safavi*', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 48, pp.49-56. magiran.com/p1250128
مریم دولتی فرد؛ فاطمه شاهرودی. "تحلیل نحوه بازنمایی نوازنده عود در تصاویر دوره ساسانی تا صفوی". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 48 ، 1392، 49-56. magiran.com/p1250128
Mryam Dolati Fard; Fateme Shahroodi. "Analysis of the representation of ood player in the Images of Sasani to Safavi*", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 48, 2013, 49-56. magiran.com/p1250128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال