ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید یوسف عرفانی فرد، لعیا زارع، جهانگیر فقهی، (1392). کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس، مجله بوم شناسی کاربردی، 2(5)، 15-25. magiran.com/p1251458
Y. Erfanifard , L. Zare, J. Feghhi, (2013). Application of Nearest Neighbor Indices in Persian Oak (Quercus brantii var. persica) Coppice Stands of Zagros Forests, Iranian Journal of Applied Ecology, 2(5), 15-25. magiran.com/p1251458
سید یوسف عرفانی فرد، لعیا زارع، جهانگیر فقهی، کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس. مجله بوم شناسی کاربردی، 1392؛ 2(5): 15-25. magiran.com/p1251458
Y. Erfanifard , L. Zare, J. Feghhi, Application of Nearest Neighbor Indices in Persian Oak (Quercus brantii var. persica) Coppice Stands of Zagros Forests, Iranian Journal of Applied Ecology, 2013; 2(5): 15-25. magiran.com/p1251458
سید یوسف عرفانی فرد، لعیا زارع، جهانگیر فقهی، "کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس"، مجله بوم شناسی کاربردی 2، شماره 5 (1392): 15-25. magiran.com/p1251458
Y. Erfanifard , L. Zare, J. Feghhi, "Application of Nearest Neighbor Indices in Persian Oak (Quercus brantii var. persica) Coppice Stands of Zagros Forests", Iranian Journal of Applied Ecology 2, no.5 (2013): 15-25. magiran.com/p1251458
سید یوسف عرفانی فرد، لعیا زارع، جهانگیر فقهی، (1392). 'کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس'، مجله بوم شناسی کاربردی، 2(5)، صص.15-25. magiran.com/p1251458
Y. Erfanifard , L. Zare, J. Feghhi, (2013). 'Application of Nearest Neighbor Indices in Persian Oak (Quercus brantii var. persica) Coppice Stands of Zagros Forests', Iranian Journal of Applied Ecology, 2(5), pp.15-25. magiran.com/p1251458
سید یوسف عرفانی فرد؛ لعیا زارع؛ جهانگیر فقهی. "کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس". مجله بوم شناسی کاربردی، 2 ،5 ، 1392، 15-25. magiran.com/p1251458
Y. Erfanifard ; L. Zare; J. Feghhi. "Application of Nearest Neighbor Indices in Persian Oak (Quercus brantii var. persica) Coppice Stands of Zagros Forests", Iranian Journal of Applied Ecology, 2, 5, 2013, 15-25. magiran.com/p1251458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال