ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، علیرضا سفیانیان، (1392). استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان، مجله بوم شناسی کاربردی، 2(5)، 77-89. magiran.com/p1251476
S. Malakoutikhah , S. Fakheran, A. Soffianian, (2013). Applying Circuitscape Theory to Identify Migration Corridors Between Mooteh and Ghamishloo Wildlife Refuges in Isfahan Province-Iran, Iranian Journal of Applied Ecology, 2(5), 77-89. magiran.com/p1251476
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، علیرضا سفیانیان، استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان. مجله بوم شناسی کاربردی، 1392؛ 2(5): 77-89. magiran.com/p1251476
S. Malakoutikhah , S. Fakheran, A. Soffianian, Applying Circuitscape Theory to Identify Migration Corridors Between Mooteh and Ghamishloo Wildlife Refuges in Isfahan Province-Iran, Iranian Journal of Applied Ecology, 2013; 2(5): 77-89. magiran.com/p1251476
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، علیرضا سفیانیان، "استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان"، مجله بوم شناسی کاربردی 2، شماره 5 (1392): 77-89. magiran.com/p1251476
S. Malakoutikhah , S. Fakheran, A. Soffianian, "Applying Circuitscape Theory to Identify Migration Corridors Between Mooteh and Ghamishloo Wildlife Refuges in Isfahan Province-Iran", Iranian Journal of Applied Ecology 2, no.5 (2013): 77-89. magiran.com/p1251476
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، علیرضا سفیانیان، (1392). 'استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان'، مجله بوم شناسی کاربردی، 2(5)، صص.77-89. magiran.com/p1251476
S. Malakoutikhah , S. Fakheran, A. Soffianian, (2013). 'Applying Circuitscape Theory to Identify Migration Corridors Between Mooteh and Ghamishloo Wildlife Refuges in Isfahan Province-Iran', Iranian Journal of Applied Ecology, 2(5), pp.77-89. magiran.com/p1251476
شیما ملکوتی خواه؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان. "استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان". مجله بوم شناسی کاربردی، 2 ،5 ، 1392، 77-89. magiran.com/p1251476
S. Malakoutikhah ; S. Fakheran; A. Soffianian. "Applying Circuitscape Theory to Identify Migration Corridors Between Mooteh and Ghamishloo Wildlife Refuges in Isfahan Province-Iran", Iranian Journal of Applied Ecology, 2, 5, 2013, 77-89. magiran.com/p1251476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال