ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فلاح، اردشیر محیط، زربخت انصاری، (1393). تاثیرسینبیوتیک بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69(1)، 65-71. magiran.com/p1251765
Hossein Fallah, Ardeshir Mohit, Zarbakht Ansari, (2014). Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens, Journal of Veterinary Research, 69(1), 65-71. magiran.com/p1251765
حسین فلاح، اردشیر محیط، زربخت انصاری، تاثیرسینبیوتیک بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1393؛ 69(1): 65-71. magiran.com/p1251765
Hossein Fallah, Ardeshir Mohit, Zarbakht Ansari, Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens, Journal of Veterinary Research, 2014; 69(1): 65-71. magiran.com/p1251765
حسین فلاح، اردشیر محیط، زربخت انصاری، "تاثیرسینبیوتیک بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی"، مجله تحقیقات دامپزشکی 69، شماره 1 (1393): 65-71. magiran.com/p1251765
Hossein Fallah, Ardeshir Mohit, Zarbakht Ansari, "Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens", Journal of Veterinary Research 69, no.1 (2014): 65-71. magiran.com/p1251765
حسین فلاح، اردشیر محیط، زربخت انصاری، (1393). 'تاثیرسینبیوتیک بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69(1)، صص.65-71. magiran.com/p1251765
Hossein Fallah, Ardeshir Mohit, Zarbakht Ansari, (2014). 'Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens', Journal of Veterinary Research, 69(1), pp.65-71. magiran.com/p1251765
حسین فلاح؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری. "تاثیرسینبیوتیک بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی". مجله تحقیقات دامپزشکی، 69 ،1 ، 1393، 65-71. magiran.com/p1251765
Hossein Fallah; Ardeshir Mohit; Zarbakht Ansari. "Effect of different levels of synbiotic on productivity and egg quality, blood parameters and hatchability in broiler breeder hens", Journal of Veterinary Research, 69, 1, 2014, 65-71. magiran.com/p1251765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال