ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شهیر، مریم شریفی، امید افسریان، سید سعید موسوی، (1393). مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69(1)، 79-84. magiran.com/p1251779
Mohammad Shahir, Maryam Sharifi, Omid Afsarian, Seyed Saeed Mosavi, (2014). Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens, Journal of Veterinary Research, 69(1), 79-84. magiran.com/p1251779
محمد شهیر، مریم شریفی، امید افسریان، سید سعید موسوی، مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1393؛ 69(1): 79-84. magiran.com/p1251779
Mohammad Shahir, Maryam Sharifi, Omid Afsarian, Seyed Saeed Mosavi, Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens, Journal of Veterinary Research, 2014; 69(1): 79-84. magiran.com/p1251779
محمد شهیر، مریم شریفی، امید افسریان، سید سعید موسوی، "مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار"، مجله تحقیقات دامپزشکی 69، شماره 1 (1393): 79-84. magiran.com/p1251779
Mohammad Shahir, Maryam Sharifi, Omid Afsarian, Seyed Saeed Mosavi, "Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens", Journal of Veterinary Research 69, no.1 (2014): 79-84. magiran.com/p1251779
محمد شهیر، مریم شریفی، امید افسریان، سید سعید موسوی، (1393). 'مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 69(1)، صص.79-84. magiran.com/p1251779
Mohammad Shahir, Maryam Sharifi, Omid Afsarian, Seyed Saeed Mosavi, (2014). 'Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens', Journal of Veterinary Research, 69(1), pp.79-84. magiran.com/p1251779
محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان؛ سید سعید موسوی. "مقایسه اثرات پری بیوتیک های تجاری (ساف مانان، Bio-MOS و فرمکتو) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ های تخم گذار". مجله تحقیقات دامپزشکی، 69 ،1 ، 1393، 79-84. magiran.com/p1251779
Mohammad Shahir; Maryam Sharifi; Omid Afsarian; Seyed Saeed Mosavi. "Acomparison of the effects of commercial prebiotic (safmannan®, biomos ® and fermacto®) on performance, egg quality and antibody titer of Avian Influenza and Newcastle disease in laying hens", Journal of Veterinary Research, 69, 1, 2014, 79-84. magiran.com/p1251779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال