ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد میررضایی، حمیدرضا صابر، بشیر حاجی بیگی، محمد شریعتی، عبادالله سالک مقدم، علی عباسیان، (1393). بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384، فصلنامه خون، 11(1)، 4-11. magiran.com/p1251853
Mohammad Mirrezaie, Hamidreza Saber, Bashir Hajibeigi, Mohammad Shariati, Ebadollah Salekmoghadam, Ali Abbasian, (2014). Impact of donor deferrals for malaria on blood availability and safety in Tehran Blood Transfusion Center 2005-2010, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 11(1), 4-11. magiran.com/p1251853
سید محمد میررضایی، حمیدرضا صابر، بشیر حاجی بیگی، محمد شریعتی، عبادالله سالک مقدم، علی عباسیان، بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384. فصلنامه خون، 1393؛ 11(1): 4-11. magiran.com/p1251853
Mohammad Mirrezaie, Hamidreza Saber, Bashir Hajibeigi, Mohammad Shariati, Ebadollah Salekmoghadam, Ali Abbasian, Impact of donor deferrals for malaria on blood availability and safety in Tehran Blood Transfusion Center 2005-2010, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2014; 11(1): 4-11. magiran.com/p1251853
سید محمد میررضایی، حمیدرضا صابر، بشیر حاجی بیگی، محمد شریعتی، عبادالله سالک مقدم، علی عباسیان، "بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384"، فصلنامه خون 11، شماره 1 (1393): 4-11. magiran.com/p1251853
Mohammad Mirrezaie, Hamidreza Saber, Bashir Hajibeigi, Mohammad Shariati, Ebadollah Salekmoghadam, Ali Abbasian, "Impact of donor deferrals for malaria on blood availability and safety in Tehran Blood Transfusion Center 2005-2010", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 11, no.1 (2014): 4-11. magiran.com/p1251853
سید محمد میررضایی، حمیدرضا صابر، بشیر حاجی بیگی، محمد شریعتی، عبادالله سالک مقدم، علی عباسیان، (1393). 'بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384'، فصلنامه خون، 11(1)، صص.4-11. magiran.com/p1251853
Mohammad Mirrezaie, Hamidreza Saber, Bashir Hajibeigi, Mohammad Shariati, Ebadollah Salekmoghadam, Ali Abbasian, (2014). 'Impact of donor deferrals for malaria on blood availability and safety in Tehran Blood Transfusion Center 2005-2010', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 11(1), pp.4-11. magiran.com/p1251853
سید محمد میررضایی؛ حمیدرضا صابر؛ بشیر حاجی بیگی؛ محمد شریعتی؛ عبادالله سالک مقدم؛ علی عباسیان. "بررسی روندمعافیت بدلیل مالار یاواثرات آن بر فراهمی و سلامت خون درانتقال خون استان تهران 89 -1384". فصلنامه خون، 11 ،1 ، 1393، 4-11. magiran.com/p1251853
Mohammad Mirrezaie; Hamidreza Saber; Bashir Hajibeigi; Mohammad Shariati; Ebadollah Salekmoghadam; Ali Abbasian. "Impact of donor deferrals for malaria on blood availability and safety in Tehran Blood Transfusion Center 2005-2010", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 11, 1, 2014, 4-11. magiran.com/p1251853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال