ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده اخلاقی، شکوفه بنکداران، آمنه فیجان، (1393). بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 57(7)، 429-435. magiran.com/p1251856
F. Akhlaghi, Sh Bonakdaran, A. Fijan, (2014). Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 57(7), 429-435. magiran.com/p1251856
فریده اخلاقی، شکوفه بنکداران، آمنه فیجان، بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1393؛ 57(7): 429-435. magiran.com/p1251856
F. Akhlaghi, Sh Bonakdaran, A. Fijan, Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2014; 57(7): 429-435. magiran.com/p1251856
فریده اخلاقی، شکوفه بنکداران، آمنه فیجان، "بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 57، شماره 7 (1393): 429-435. magiran.com/p1251856
F. Akhlaghi, Sh Bonakdaran, A. Fijan, "Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 57, no.7 (2014): 429-435. magiran.com/p1251856
فریده اخلاقی، شکوفه بنکداران، آمنه فیجان، (1393). 'بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 57(7)، صص.429-435. magiran.com/p1251856
F. Akhlaghi, Sh Bonakdaran, A. Fijan, (2014). 'Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 57(7), pp.429-435. magiran.com/p1251856
فریده اخلاقی؛ شکوفه بنکداران؛ آمنه فیجان. "بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 57 ،7 ، 1393، 429-435. magiran.com/p1251856
F. Akhlaghi; Sh Bonakdaran; A. Fijan. "Comparative study on serum level of vitamin D in women with gestational diabetes and normal pregnant women", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 57, 7, 2014, 429-435. magiran.com/p1251856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال