ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی علیزاده، مهدی قیامی راد، سعیده ابراهیمی اصل، (1392). اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 35(6)، 74-79. magiran.com/p1252631
Hadi Alizadeh, Mehdi Ghiamirad, Saeideh Ebrahimiasl, (2014). The Study of Antibacterial Activity of Alcoholic Extract of Brassica Napus L. On Some of Pathogenic Bacteria, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 35(6), 74-79. magiran.com/p1252631
هادی علیزاده، مهدی قیامی راد، سعیده ابراهیمی اصل، اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1392؛ 35(6): 74-79. magiran.com/p1252631
Hadi Alizadeh, Mehdi Ghiamirad, Saeideh Ebrahimiasl, The Study of Antibacterial Activity of Alcoholic Extract of Brassica Napus L. On Some of Pathogenic Bacteria, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2014; 35(6): 74-79. magiran.com/p1252631
هادی علیزاده، مهدی قیامی راد، سعیده ابراهیمی اصل، "اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 35، شماره 6 (1392): 74-79. magiran.com/p1252631
Hadi Alizadeh, Mehdi Ghiamirad, Saeideh Ebrahimiasl, "The Study of Antibacterial Activity of Alcoholic Extract of Brassica Napus L. On Some of Pathogenic Bacteria", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 35, no.6 (2014): 74-79. magiran.com/p1252631
هادی علیزاده، مهدی قیامی راد، سعیده ابراهیمی اصل، (1392). 'اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 35(6)، صص.74-79. magiran.com/p1252631
Hadi Alizadeh, Mehdi Ghiamirad, Saeideh Ebrahimiasl, (2014). 'The Study of Antibacterial Activity of Alcoholic Extract of Brassica Napus L. On Some of Pathogenic Bacteria', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 35(6), pp.74-79. magiran.com/p1252631
هادی علیزاده؛ مهدی قیامی راد؛ سعیده ابراهیمی اصل. "اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه شلغم بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 35 ،6 ، 1392، 74-79. magiran.com/p1252631
Hadi Alizadeh; Mehdi Ghiamirad; Saeideh Ebrahimiasl. "The Study of Antibacterial Activity of Alcoholic Extract of Brassica Napus L. On Some of Pathogenic Bacteria", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 35, 6, 2014, 74-79. magiran.com/p1252631
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال