ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل آذر، حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، هاشم معزز، (1392). طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12(2)، 115. magiran.com/p1252673
Adel Azar, Hamid Khodadad Hosseini, Asadollah Kord Naeij, Hashem Moazzez, (2013). Designing Conceptual Model for Strategic Performance Assessment: Based on Dynamic Strategic Value-Creation Chain, Journal of Business Management, 12(2), 115. magiran.com/p1252673
عادل آذر، حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، هاشم معزز، طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1392؛ 12(2): 115. magiran.com/p1252673
Adel Azar, Hamid Khodadad Hosseini, Asadollah Kord Naeij, Hashem Moazzez, Designing Conceptual Model for Strategic Performance Assessment: Based on Dynamic Strategic Value-Creation Chain, Journal of Business Management, 2013; 12(2): 115. magiran.com/p1252673
عادل آذر، حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، هاشم معزز، "طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا"، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 12، شماره 2 (1392): 115. magiran.com/p1252673
Adel Azar, Hamid Khodadad Hosseini, Asadollah Kord Naeij, Hashem Moazzez, "Designing Conceptual Model for Strategic Performance Assessment: Based on Dynamic Strategic Value-Creation Chain", Journal of Business Management 12, no.2 (2013): 115. magiran.com/p1252673
عادل آذر، حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج، هاشم معزز، (1392). 'طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا'، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12(2)، صص.115. magiran.com/p1252673
Adel Azar, Hamid Khodadad Hosseini, Asadollah Kord Naeij, Hashem Moazzez, (2013). 'Designing Conceptual Model for Strategic Performance Assessment: Based on Dynamic Strategic Value-Creation Chain', Journal of Business Management, 12(2), pp.115. magiran.com/p1252673
عادل آذر؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ هاشم معزز. "طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا". فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12 ،2 ، 1392، 115. magiran.com/p1252673
Adel Azar; Hamid Khodadad Hosseini; Asadollah Kord Naeij; Hashem Moazzez. "Designing Conceptual Model for Strategic Performance Assessment: Based on Dynamic Strategic Value-Creation Chain", Journal of Business Management, 12, 2, 2013, 115. magiran.com/p1252673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال