به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر ساجدی فر، محمدرحیم اسفیدانی، طهمورث حسنقلی پور، (1392). شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(4)، 129. magiran.com/p1252971
Ali Asghar Sajedifar, Mohammad Rahim EsfidaniÆ Tahmoures Hasangholipour, (2013). Identifying the Most Important Dimensions of Electronic Services Quality by Using Shannon Entropy in Brokerage Firms, Journal of Business Management, 11(4), 129. magiran.com/p1252971
علی اصغر ساجدی فر، محمدرحیم اسفیدانی، طهمورث حسنقلی پور، شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1392؛ 11(4): 129. magiran.com/p1252971
Ali Asghar Sajedifar, Mohammad Rahim EsfidaniÆ Tahmoures Hasangholipour, Identifying the Most Important Dimensions of Electronic Services Quality by Using Shannon Entropy in Brokerage Firms, Journal of Business Management, 2013; 11(4): 129. magiran.com/p1252971
علی اصغر ساجدی فر، محمدرحیم اسفیدانی، طهمورث حسنقلی پور، "شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون"، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 11، شماره 4 (1392): 129. magiran.com/p1252971
Ali Asghar Sajedifar, Mohammad Rahim EsfidaniÆ Tahmoures Hasangholipour, "Identifying the Most Important Dimensions of Electronic Services Quality by Using Shannon Entropy in Brokerage Firms", Journal of Business Management 11, no.4 (2013): 129. magiran.com/p1252971
علی اصغر ساجدی فر، محمدرحیم اسفیدانی، طهمورث حسنقلی پور، (1392). 'شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون'، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(4)، صص.129. magiran.com/p1252971
Ali Asghar Sajedifar, Mohammad Rahim EsfidaniÆ Tahmoures Hasangholipour, (2013). 'Identifying the Most Important Dimensions of Electronic Services Quality by Using Shannon Entropy in Brokerage Firms', Journal of Business Management, 11(4), pp.129. magiran.com/p1252971
علی اصغر ساجدی فر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور. "شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون". فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11 ،4 ، 1392، 129. magiran.com/p1252971
Ali Asghar Sajedifar; Mohammad Rahim EsfidaniÆ Tahmoures Hasangholipour. "Identifying the Most Important Dimensions of Electronic Services Quality by Using Shannon Entropy in Brokerage Firms", Journal of Business Management, 11, 4, 2013, 129. magiran.com/p1252971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال