ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، فاطمه ابوترابی، (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان خودکشی در استان های کشور، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1(2)، 63. magiran.com/p1253041
Dr. Habib Ahmadi, Fatemeh Aboutorabi Zarchi, (2012). Investigation of Relationship between Social Capital and the Rate of Suicide in the Country's Provinces, , 1(2), 63. magiran.com/p1253041
حبیب احمدی، فاطمه ابوترابی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان خودکشی در استان های کشور. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1391؛ 1(2): 63. magiran.com/p1253041
Dr. Habib Ahmadi, Fatemeh Aboutorabi Zarchi, Investigation of Relationship between Social Capital and the Rate of Suicide in the Country's Provinces, , 2012; 1(2): 63. magiran.com/p1253041
حبیب احمدی، فاطمه ابوترابی، "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان خودکشی در استان های کشور"، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 1، شماره 2 (1391): 63. magiran.com/p1253041
Dr. Habib Ahmadi, Fatemeh Aboutorabi Zarchi, "Investigation of Relationship between Social Capital and the Rate of Suicide in the Country's Provinces", 1, no.2 (2012): 63. magiran.com/p1253041
حبیب احمدی، فاطمه ابوترابی، (1391). 'بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان خودکشی در استان های کشور'، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1(2)، صص.63. magiran.com/p1253041
Dr. Habib Ahmadi, Fatemeh Aboutorabi Zarchi, (2012). 'Investigation of Relationship between Social Capital and the Rate of Suicide in the Country's Provinces', , 1(2), pp.63. magiran.com/p1253041
حبیب احمدی؛ فاطمه ابوترابی. "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان خودکشی در استان های کشور". فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1 ،2 ، 1391، 63. magiran.com/p1253041
Dr. Habib Ahmadi; Fatemeh Aboutorabi Zarchi. "Investigation of Relationship between Social Capital and the Rate of Suicide in the Country's Provinces", , 1, 2, 2012, 63. magiran.com/p1253041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال