ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وهاب علی نیا ، مصطفی اقلیما، معصومه معارف وند، سید محمدحسین جوادی، (1392). تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار، فصلنامه رفاه اجتماعی، 13(50)، 229-249. magiran.com/p1253516
Vahab Alinia , Mustafa Aghlima, Masomeh Maarefvand, Seyed Mohammad Hossein Javadi, (2013). Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children, Social Welfare Quarterly, 13(50), 229-249. magiran.com/p1253516
وهاب علی نیا ، مصطفی اقلیما، معصومه معارف وند، سید محمدحسین جوادی، تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار. فصلنامه رفاه اجتماعی، 1392؛ 13(50): 229-249. magiran.com/p1253516
Vahab Alinia , Mustafa Aghlima, Masomeh Maarefvand, Seyed Mohammad Hossein Javadi, Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children, Social Welfare Quarterly, 2013; 13(50): 229-249. magiran.com/p1253516
وهاب علی نیا ، مصطفی اقلیما، معصومه معارف وند، سید محمدحسین جوادی، "تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار"، فصلنامه رفاه اجتماعی 13، شماره 50 (1392): 229-249. magiran.com/p1253516
Vahab Alinia , Mustafa Aghlima, Masomeh Maarefvand, Seyed Mohammad Hossein Javadi, "Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children", Social Welfare Quarterly 13, no.50 (2013): 229-249. magiran.com/p1253516
وهاب علی نیا ، مصطفی اقلیما، معصومه معارف وند، سید محمدحسین جوادی، (1392). 'تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار'، فصلنامه رفاه اجتماعی، 13(50)، صص.229-249. magiran.com/p1253516
Vahab Alinia , Mustafa Aghlima, Masomeh Maarefvand, Seyed Mohammad Hossein Javadi, (2013). 'Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children', Social Welfare Quarterly, 13(50), pp.229-249. magiran.com/p1253516
وهاب علی نیا ؛ مصطفی اقلیما؛ معصومه معارف وند؛ سید محمدحسین جوادی. "تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار". فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 ،50 ، 1392، 229-249. magiran.com/p1253516
Vahab Alinia ; Mustafa Aghlima; Masomeh Maarefvand; Seyed Mohammad Hossein Javadi. "Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children", Social Welfare Quarterly, 13, 50, 2013, 229-249. magiran.com/p1253516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال