ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور شریعتی، (1392). بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، 1-12. magiran.com/p1253731
Mansour Shariati , (2014). The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment, Journal of Plant Process and Function, 2(4), 1-12. magiran.com/p1253731
منصور شریعتی، بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1392؛ 2(4): 1-12. magiran.com/p1253731
Mansour Shariati , The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment, Journal of Plant Process and Function, 2014; 2(4): 1-12. magiran.com/p1253731
منصور شریعتی، "بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2، شماره 4 (1392): 1-12. magiran.com/p1253731
Mansour Shariati , "The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment", Journal of Plant Process and Function 2, no.4 (2014): 1-12. magiran.com/p1253731
منصور شریعتی، (1392). 'بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، صص.1-12. magiran.com/p1253731
Mansour Shariati , (2014). 'The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment', Journal of Plant Process and Function, 2(4), pp.1-12. magiran.com/p1253731
منصور شریعتی. "بررسی توانایی جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 در زدایش آلومینیوم از محیط". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2 ،4 ، 1392، 1-12. magiran.com/p1253731
Mansour Shariati . "The ability of alga Dunaliella salina strain UTEX-200 in bioremediation of aluminum from the environment", Journal of Plant Process and Function, 2, 4, 2014, 1-12. magiran.com/p1253731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال