ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدرضا احتشامی، محمدرضا عباسی، کاظم خاوازی، بهنام زند، (1392). تاثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، 13-24. magiran.com/p1253735
, (2014). Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin, Journal of Plant Process and Function, 2(4), 13-24. magiran.com/p1253735
سید محمدرضا احتشامی، محمدرضا عباسی، کاظم خاوازی، بهنام زند، تاثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1392؛ 2(4): 13-24. magiran.com/p1253735
, Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin, Journal of Plant Process and Function, 2014; 2(4): 13-24. magiran.com/p1253735
سید محمدرضا احتشامی، محمدرضا عباسی، کاظم خاوازی، بهنام زند، "تاثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2، شماره 4 (1392): 13-24. magiran.com/p1253735
, "Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin", Journal of Plant Process and Function 2, no.4 (2014): 13-24. magiran.com/p1253735
سید محمدرضا احتشامی، محمدرضا عباسی، کاظم خاوازی، بهنام زند، (1392). 'تاثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، صص.13-24. magiran.com/p1253735
, (2014). 'Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin', Journal of Plant Process and Function, 2(4), pp.13-24. magiran.com/p1253735
سید محمدرضا احتشامی؛ محمدرضا عباسی؛ کاظم خاوازی؛ بهنام زند. "تاثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2 ،4 ، 1392، 13-24. magiran.com/p1253735
. "Effect of phosphate solubilizing bacteria strains (Pseudomonas putida) on forage quality and quantity of Sorghum Cultivars in Varamin", Journal of Plant Process and Function, 2, 4, 2014, 13-24. magiran.com/p1253735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال