ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا میرزاحسینی، لیلا شبانی، محمدرضا سبزعلیان، مجید شریفی تهرانی، (1392). تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، 39-50. magiran.com/p1253741
Zahra Mirzahosseini, Leila Shabani , Mohammad Reza Sabzalian, Majid Sharifi Tehrani, (2014). Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue, Journal of Plant Process and Function, 2(4), 39-50. magiran.com/p1253741
زهرا میرزاحسینی، لیلا شبانی، محمدرضا سبزعلیان، مجید شریفی تهرانی، تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1392؛ 2(4): 39-50. magiran.com/p1253741
Zahra Mirzahosseini, Leila Shabani , Mohammad Reza Sabzalian, Majid Sharifi Tehrani, Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue, Journal of Plant Process and Function, 2014; 2(4): 39-50. magiran.com/p1253741
زهرا میرزاحسینی، لیلا شبانی، محمدرضا سبزعلیان، مجید شریفی تهرانی، "تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2، شماره 4 (1392): 39-50. magiran.com/p1253741
Zahra Mirzahosseini, Leila Shabani , Mohammad Reza Sabzalian, Majid Sharifi Tehrani, "Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue", Journal of Plant Process and Function 2, no.4 (2014): 39-50. magiran.com/p1253741
زهرا میرزاحسینی، لیلا شبانی، محمدرضا سبزعلیان، مجید شریفی تهرانی، (1392). 'تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، صص.39-50. magiran.com/p1253741
Zahra Mirzahosseini, Leila Shabani , Mohammad Reza Sabzalian, Majid Sharifi Tehrani, (2014). 'Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue', Journal of Plant Process and Function, 2(4), pp.39-50. magiran.com/p1253741
زهرا میرزاحسینی؛ لیلا شبانی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ مجید شریفی تهرانی. "تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2 ،4 ، 1392، 39-50. magiran.com/p1253741
Zahra Mirzahosseini; Leila Shabani ; Mohammad Reza Sabzalian; Majid Sharifi Tehrani. "Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue", Journal of Plant Process and Function, 2, 4, 2014, 39-50. magiran.com/p1253741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال