ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکیبا عزیزبیگی، جلیل خارا، (1392). اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، 77-88. magiran.com/p1253752
Shakiba Azizbeigi, Dr. Jalil Khara , (2014). The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme, Journal of Plant Process and Function, 2(4), 77-88. magiran.com/p1253752
شکیبا عزیزبیگی، جلیل خارا، اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1392؛ 2(4): 77-88. magiran.com/p1253752
Shakiba Azizbeigi, Dr. Jalil Khara , The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme, Journal of Plant Process and Function, 2014; 2(4): 77-88. magiran.com/p1253752
شکیبا عزیزبیگی، جلیل خارا، "اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 2، شماره 4 (1392): 77-88. magiran.com/p1253752
Shakiba Azizbeigi, Dr. Jalil Khara , "The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme", Journal of Plant Process and Function 2, no.4 (2014): 77-88. magiran.com/p1253752
شکیبا عزیزبیگی، جلیل خارا، (1392). 'اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(4)، صص.77-88. magiran.com/p1253752
Shakiba Azizbeigi, Dr. Jalil Khara , (2014). 'The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme', Journal of Plant Process and Function, 2(4), pp.77-88. magiran.com/p1253752
شکیبا عزیزبیگی؛ جلیل خارا. "اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان جعفری تحت همزیستی با قارچ میکوریز Glomus versiforme". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 2 ،4 ، 1392، 77-88. magiran.com/p1253752
Shakiba Azizbeigi; Dr. Jalil Khara . "The allelopathic effects of aqueous extract of walnut (Juglans regia) leaves on some physiological and biochemical characteristics of parsley plants inoculated by mycorrhizal fungus Glomus versiforme", Journal of Plant Process and Function, 2, 4, 2014, 77-88. magiran.com/p1253752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال