ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز افتخار، اسکندر مقیمی پور، پژمان پوراکبرجهاندیده، کامبیز احمدی، (1393). مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 26(1)، 35-42. magiran.com/p1253835
Dr. Eftekhar B., Dr. Moghimipour E., Dr. Pourakbar Jahandideh P., Dr. Ahmadi K, (2014). Comparison of the Analgesic Efficacy of Odontopaste Ò and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 26(1), 35-42. magiran.com/p1253835
بهروز افتخار، اسکندر مقیمی پور، پژمان پوراکبرجهاندیده، کامبیز احمدی، مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1393؛ 26(1): 35-42. magiran.com/p1253835
Dr. Eftekhar B., Dr. Moghimipour E., Dr. Pourakbar Jahandideh P., Dr. Ahmadi K, Comparison of the Analgesic Efficacy of Odontopaste Ò and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 2014; 26(1): 35-42. magiran.com/p1253835
بهروز افتخار، اسکندر مقیمی پور، پژمان پوراکبرجهاندیده، کامبیز احمدی، "مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه"، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 26، شماره 1 (1393): 35-42. magiran.com/p1253835
Dr. Eftekhar B., Dr. Moghimipour E., Dr. Pourakbar Jahandideh P., Dr. Ahmadi K, "Comparison of the Analgesic Efficacy of Odontopaste Ò and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments", Journal of Islamic Dental Association of IRAN 26, no.1 (2014): 35-42. magiran.com/p1253835
بهروز افتخار، اسکندر مقیمی پور، پژمان پوراکبرجهاندیده، کامبیز احمدی، (1393). 'مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه'، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 26(1)، صص.35-42. magiran.com/p1253835
Dr. Eftekhar B., Dr. Moghimipour E., Dr. Pourakbar Jahandideh P., Dr. Ahmadi K, (2014). 'Comparison of the Analgesic Efficacy of Odontopaste Ò and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments', Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 26(1), pp.35-42. magiran.com/p1253835
بهروز افتخار؛ اسکندر مقیمی پور؛ پژمان پوراکبرجهاندیده؛ کامبیز احمدی. "مقایسه اثر ضد درد ادنتوپیست با یک داروی داخل کانال حاوی کورتیکواستروئید در بین جلسات درمان ریشه". مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 26 ،1 ، 1393، 35-42. magiran.com/p1253835
Dr. Eftekhar B.; Dr. Moghimipour E.; Dr. Pourakbar Jahandideh P.; Dr. Ahmadi K. "Comparison of the Analgesic Efficacy of Odontopaste Ò and a Compound with Similar Formulation as Intracanal Medicaments", Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 26, 1, 2014, 35-42. magiran.com/p1253835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال