ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کلهری، مهری آزادبخت، علی بازدار، حدیث زینلی، (1393). القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، 387-391. magiran.com/p1254394
Zahra Kalhori, Mehri Azadbakht , Ali Bazdar, Hadis Zeinali, (2014). Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), 387-391. magiran.com/p1254394
زهرا کلهری، مهری آزادبخت، علی بازدار، حدیث زینلی، القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 3(4): 387-391. magiran.com/p1254394
Zahra Kalhori, Mehri Azadbakht , Ali Bazdar, Hadis Zeinali, Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 3(4): 387-391. magiran.com/p1254394
زهرا کلهری، مهری آزادبخت، علی بازدار، حدیث زینلی، "القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 4 (1393): 387-391. magiran.com/p1254394
Zahra Kalhori, Mehri Azadbakht , Ali Bazdar, Hadis Zeinali, "Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.4 (2014): 387-391. magiran.com/p1254394
زهرا کلهری، مهری آزادبخت، علی بازدار، حدیث زینلی، (1393). 'القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، صص.387-391. magiran.com/p1254394
Zahra Kalhori, Mehri Azadbakht , Ali Bazdar, Hadis Zeinali, (2014). 'Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), pp.387-391. magiran.com/p1254394
زهرا کلهری؛ مهری آزادبخت؛ علی بازدار؛ حدیث زینلی. "القای تخمدان پلی کیستیک روی موش توسط تستوسترون انانتات". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،4 ، 1393، 387-391. magiran.com/p1254394
Zahra Kalhori; Mehri Azadbakht ; Ali Bazdar; Hadis Zeinali. "Polycystic Ovary Induction in Mouse by Testosterone Enanthate", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 4, 2014, 387-391. magiran.com/p1254394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال