ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفرصادق تبریزی، فرید غریبی، میرعلی اعتراف اسکویی، محمد اصغری جعفرآبادی، (1393). بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، 348-354. magiran.com/p1254399
Js Tabrizi, F. Gharibi, Ma Eteraf Oskouei, M. Asghari Jafarabadi, (2014). Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), 348-354. magiran.com/p1254399
جعفرصادق تبریزی، فرید غریبی، میرعلی اعتراف اسکویی، محمد اصغری جعفرآبادی، بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 3(4): 348-354. magiran.com/p1254399
Js Tabrizi, F. Gharibi, Ma Eteraf Oskouei, M. Asghari Jafarabadi, Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 3(4): 348-354. magiran.com/p1254399
جعفرصادق تبریزی، فرید غریبی، میرعلی اعتراف اسکویی، محمد اصغری جعفرآبادی، "بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 4 (1393): 348-354. magiran.com/p1254399
Js Tabrizi, F. Gharibi, Ma Eteraf Oskouei, M. Asghari Jafarabadi, "Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.4 (2014): 348-354. magiran.com/p1254399
جعفرصادق تبریزی، فرید غریبی، میرعلی اعتراف اسکویی، محمد اصغری جعفرآبادی، (1393). 'بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، صص.348-354. magiran.com/p1254399
Js Tabrizi, F. Gharibi, Ma Eteraf Oskouei, M. Asghari Jafarabadi, (2014). 'Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), pp.348-354. magiran.com/p1254399
جعفرصادق تبریزی؛ فرید غریبی؛ میرعلی اعتراف اسکویی؛ محمد اصغری جعفرآبادی. "بررسی تاثیر مداخلات بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال های 90-89". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،4 ، 1393، 348-354. magiran.com/p1254399
Js Tabrizi; F. Gharibi; Ma Eteraf Oskouei; M. Asghari Jafarabadi. "Investigating the effect of Interventions on improving the Service Quality of Physiotherapy Clinic in Rehabilitation Faculty of Tabriz in 2011-2012", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 4, 2014, 348-354. magiran.com/p1254399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال