ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی نظیفی، حمیدرضا مکرمی، علی اکبر اکبری تبار، مهدی فرجی کوجردی، رضا تبریزی، عمید رهی، (1393). اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، 336-342. magiran.com/p1254402
M. Nazifi, Hr Mokarami , Ak Akbaritabar, M. Faraji Kujerdi, R. Tabrizi, A. Rahi, (2014). Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), 336-342. magiran.com/p1254402
مرتضی نظیفی، حمیدرضا مکرمی، علی اکبر اکبری تبار، مهدی فرجی کوجردی، رضا تبریزی، عمید رهی، اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1393؛ 3(4): 336-342. magiran.com/p1254402
M. Nazifi, Hr Mokarami , Ak Akbaritabar, M. Faraji Kujerdi, R. Tabrizi, A. Rahi, Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2014; 3(4): 336-342. magiran.com/p1254402
مرتضی نظیفی، حمیدرضا مکرمی، علی اکبر اکبری تبار، مهدی فرجی کوجردی، رضا تبریزی، عمید رهی، "اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 4 (1393): 336-342. magiran.com/p1254402
M. Nazifi, Hr Mokarami , Ak Akbaritabar, M. Faraji Kujerdi, R. Tabrizi, A. Rahi, "Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.4 (2014): 336-342. magiran.com/p1254402
مرتضی نظیفی، حمیدرضا مکرمی، علی اکبر اکبری تبار، مهدی فرجی کوجردی، رضا تبریزی، عمید رهی، (1393). 'اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(4)، صص.336-342. magiran.com/p1254402
M. Nazifi, Hr Mokarami , Ak Akbaritabar, M. Faraji Kujerdi, R. Tabrizi, A. Rahi, (2014). 'Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(4), pp.336-342. magiran.com/p1254402
مرتضی نظیفی؛ حمیدرضا مکرمی؛ علی اکبر اکبری تبار؛ مهدی فرجی کوجردی؛ رضا تبریزی؛ عمید رهی. "اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،4 ، 1393، 336-342. magiran.com/p1254402
M. Nazifi; Hr Mokarami ; Ak Akbaritabar; M. Faraji Kujerdi; R. Tabrizi; A. Rahi. "Reliability, Validity and Factor Structure of the Persian Translation of General Health Questionnire (GHQ-28) in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 4, 2014, 336-342. magiran.com/p1254402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال