ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی الرضا تدین فر، علی خورسند وکیل زاده، سارا باغانی ، محمدحسن رخشانی، مهدی اسدی، (1392). بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20(5)، 696-705. magiran.com/p1254610
Mossareza Tadayyon Far, Ali Khorsand Vakil Zadeh, Sara Baghani , Mohammadhasan Rakhshani, Mehdi Asadi, (2014). The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20(5), 696-705. magiran.com/p1254610
موسی الرضا تدین فر، علی خورسند وکیل زاده، سارا باغانی ، محمدحسن رخشانی، مهدی اسدی، بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1392؛ 20(5): 696-705. magiran.com/p1254610
Mossareza Tadayyon Far, Ali Khorsand Vakil Zadeh, Sara Baghani , Mohammadhasan Rakhshani, Mehdi Asadi, The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2014; 20(5): 696-705. magiran.com/p1254610
موسی الرضا تدین فر، علی خورسند وکیل زاده، سارا باغانی ، محمدحسن رخشانی، مهدی اسدی، "بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 20، شماره 5 (1392): 696-705. magiran.com/p1254610
Mossareza Tadayyon Far, Ali Khorsand Vakil Zadeh, Sara Baghani , Mohammadhasan Rakhshani, Mehdi Asadi, "The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 20, no.5 (2014): 696-705. magiran.com/p1254610
موسی الرضا تدین فر، علی خورسند وکیل زاده، سارا باغانی ، محمدحسن رخشانی، مهدی اسدی، (1392). 'بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20(5)، صص.696-705. magiran.com/p1254610
Mossareza Tadayyon Far, Ali Khorsand Vakil Zadeh, Sara Baghani , Mohammadhasan Rakhshani, Mehdi Asadi, (2014). 'The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20(5), pp.696-705. magiran.com/p1254610
موسی الرضا تدین فر؛ علی خورسند وکیل زاده؛ سارا باغانی ؛ محمدحسن رخشانی؛ مهدی اسدی. "بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20 ،5 ، 1392، 696-705. magiran.com/p1254610
Mossareza Tadayyon Far; Ali Khorsand Vakil Zadeh; Sara Baghani ; Mohammadhasan Rakhshani; Mehdi Asadi. "The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20, 5, 2014, 696-705. magiran.com/p1254610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال