ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی سلطان دلال، سلین تلفیان، مسعود حاجیا، عنایت کلانتر، علیرضا دولت یار دهخوارقانی، عباس رحیمی فروشانی، قمرتاج خان بابایی، ماندانا مبرهن، مرجان فرزامی، (1393). ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72(2)، 72-78. magiran.com/p1254912
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Celin Telefian, Massoud Hajia, Enayat Kalantar, Ali Reza Dolatyar Dehkhar-Ghani, Abbas Rahimi Forushani Rahimi Forushani, Qamartaj Khanbabaei, Mandana Mobarhan, Marjan Farzami, (2014). Identification of Burkholderia cepacia in patients with cystic fibrosis by pulsed-field gel electrophoresis, Tehran University Medical Journal, 72(2), 72-78. magiran.com/p1254912
محمد مهدی سلطان دلال، سلین تلفیان، مسعود حاجیا، عنایت کلانتر، علیرضا دولت یار دهخوارقانی، عباس رحیمی فروشانی، قمرتاج خان بابایی، ماندانا مبرهن، مرجان فرزامی، ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393؛ 72(2): 72-78. magiran.com/p1254912
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Celin Telefian, Massoud Hajia, Enayat Kalantar, Ali Reza Dolatyar Dehkhar-Ghani, Abbas Rahimi Forushani Rahimi Forushani, Qamartaj Khanbabaei, Mandana Mobarhan, Marjan Farzami, Identification of Burkholderia cepacia in patients with cystic fibrosis by pulsed-field gel electrophoresis, Tehran University Medical Journal, 2014; 72(2): 72-78. magiran.com/p1254912
محمد مهدی سلطان دلال، سلین تلفیان، مسعود حاجیا، عنایت کلانتر، علیرضا دولت یار دهخوارقانی، عباس رحیمی فروشانی، قمرتاج خان بابایی، ماندانا مبرهن، مرجان فرزامی، "ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 72، شماره 2 (1393): 72-78. magiran.com/p1254912
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Celin Telefian, Massoud Hajia, Enayat Kalantar, Ali Reza Dolatyar Dehkhar-Ghani, Abbas Rahimi Forushani Rahimi Forushani, Qamartaj Khanbabaei, Mandana Mobarhan, Marjan Farzami, "Identification of Burkholderia cepacia in patients with cystic fibrosis by pulsed-field gel electrophoresis", Tehran University Medical Journal 72, no.2 (2014): 72-78. magiran.com/p1254912
محمد مهدی سلطان دلال، سلین تلفیان، مسعود حاجیا، عنایت کلانتر، علیرضا دولت یار دهخوارقانی، عباس رحیمی فروشانی، قمرتاج خان بابایی، ماندانا مبرهن، مرجان فرزامی، (1393). 'ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72(2)، صص.72-78. magiran.com/p1254912
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Celin Telefian, Massoud Hajia, Enayat Kalantar, Ali Reza Dolatyar Dehkhar-Ghani, Abbas Rahimi Forushani Rahimi Forushani, Qamartaj Khanbabaei, Mandana Mobarhan, Marjan Farzami, (2014). 'Identification of Burkholderia cepacia in patients with cystic fibrosis by pulsed-field gel electrophoresis', Tehran University Medical Journal, 72(2), pp.72-78. magiran.com/p1254912
محمد مهدی سلطان دلال؛ سلین تلفیان؛ مسعود حاجیا؛ عنایت کلانتر؛ علیرضا دولت یار دهخوارقانی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ قمرتاج خان بابایی؛ ماندانا مبرهن؛ مرجان فرزامی. "ژنوتایپینگ گونه های بورخولدریا سپاسیه در بیماران سیستیک فیبروزیس به روش ژل الکتروفورز در میدان ضربانی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72 ،2 ، 1393، 72-78. magiran.com/p1254912
Mohammad Mehdi Soltan Dallal ; Celin Telefian; Massoud Hajia; Enayat Kalantar; Ali Reza Dolatyar Dehkhar-Ghani; Abbas Rahimi Forushani Rahimi Forushani; Qamartaj Khanbabaei; Mandana Mobarhan; Marjan Farzami. "Identification of Burkholderia cepacia in patients with cystic fibrosis by pulsed-field gel electrophoresis", Tehran University Medical Journal, 72, 2, 2014, 72-78. magiran.com/p1254912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال