ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه جودت، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، (1393). بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند، مجله مراقبت های نوین، 10(4)، 296-304. magiran.com/p1254950
S. Jodat, Z. Farajzadeh, S.A. Saadatjoo, (2014). A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013 Print, Modern Care Journal, 10(4), 296-304. magiran.com/p1254950
شکوفه جودت، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند. مجله مراقبت های نوین، 1393؛ 10(4): 296-304. magiran.com/p1254950
S. Jodat, Z. Farajzadeh, S.A. Saadatjoo, A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013 Print, Modern Care Journal, 2014; 10(4): 296-304. magiran.com/p1254950
شکوفه جودت، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، "بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند"، مجله مراقبت های نوین 10، شماره 4 (1393): 296-304. magiran.com/p1254950
S. Jodat, Z. Farajzadeh, S.A. Saadatjoo, "A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013 Print", Modern Care Journal 10, no.4 (2014): 296-304. magiran.com/p1254950
شکوفه جودت، زهرا فرج زاده ، سید علیرضا سعادتجو، (1393). 'بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند'، مجله مراقبت های نوین، 10(4)، صص.296-304. magiran.com/p1254950
S. Jodat, Z. Farajzadeh, S.A. Saadatjoo, (2014). 'A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013 Print', Modern Care Journal, 10(4), pp.296-304. magiran.com/p1254950
شکوفه جودت؛ زهرا فرج زاده ؛ سید علیرضا سعادتجو. "بررسی انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند". مجله مراقبت های نوین، 10 ،4 ، 1393، 296-304. magiran.com/p1254950
S. Jodat; Z. Farajzadeh; S.A. Saadatjoo. "A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013 Print", Modern Care Journal, 10, 4, 2014, 296-304. magiran.com/p1254950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال