ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی اسمعیلی ورکی، سبحان قربانی نصرالله آبادی، مریم نوابیان، (1392). ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 20(6)، 147-164. magiran.com/p1255189
M. Esmaeili Varaki, S. Ghorbani Nasralah Abadi, M. Navabian, (2014). Evaluation of entropy based chiu's method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers, Water and Soil Conservation, 20(6), 147-164. magiran.com/p1255189
مهدی اسمعیلی ورکی، سبحان قربانی نصرالله آبادی، مریم نوابیان، ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1392؛ 20(6): 147-164. magiran.com/p1255189
M. Esmaeili Varaki, S. Ghorbani Nasralah Abadi, M. Navabian, Evaluation of entropy based chiu's method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers, Water and Soil Conservation, 2014; 20(6): 147-164. magiran.com/p1255189
مهدی اسمعیلی ورکی، سبحان قربانی نصرالله آبادی، مریم نوابیان، "ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 20، شماره 6 (1392): 147-164. magiran.com/p1255189
M. Esmaeili Varaki, S. Ghorbani Nasralah Abadi, M. Navabian, "Evaluation of entropy based chiu's method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers", Water and Soil Conservation 20, no.6 (2014): 147-164. magiran.com/p1255189
مهدی اسمعیلی ورکی، سبحان قربانی نصرالله آبادی، مریم نوابیان، (1392). 'ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 20(6)، صص.147-164. magiran.com/p1255189
M. Esmaeili Varaki, S. Ghorbani Nasralah Abadi, M. Navabian, (2014). 'Evaluation of entropy based chiu's method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers', Water and Soil Conservation, 20(6), pp.147-164. magiran.com/p1255189
مهدی اسمعیلی ورکی؛ سبحان قربانی نصرالله آبادی؛ مریم نوابیان. "ارزیابی روش مبتنی بر تئوری آنتروپی چیو در برآورد توزیع سرعت و پیشبینی دبی جریان در رودخانه ها". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 20 ،6 ، 1392، 147-164. magiran.com/p1255189
M. Esmaeili Varaki; S. Ghorbani Nasralah Abadi; M. Navabian. "Evaluation of entropy based chiu's method for prediction of the velocity distribution and discharge in rivers", Water and Soil Conservation, 20, 6, 2014, 147-164. magiran.com/p1255189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال