به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید امامی فر، علی اکبر نوروزی، سجاد سیدی حسینی، آذین کریم زاد انزابی، (1392). ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 3(1)، 75. magiran.com/p1255437
Saeed Emamifar, Ali Akbar Noroozi, Sadjjad Seyedi Hosseini, Azin Karimzad Anzabi, (2013). Evaluating M5 model tree and two empirical models based on air temperature to estimate solar radiation, using LST in a semi-arid climate, Journal of Water and Soil Resources Conservation, 3(1), 75. magiran.com/p1255437
سعید امامی فر، علی اکبر نوروزی، سجاد سیدی حسینی، آذین کریم زاد انزابی، ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک. فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 1392؛ 3(1): 75. magiran.com/p1255437
Saeed Emamifar, Ali Akbar Noroozi, Sadjjad Seyedi Hosseini, Azin Karimzad Anzabi, Evaluating M5 model tree and two empirical models based on air temperature to estimate solar radiation, using LST in a semi-arid climate, Journal of Water and Soil Resources Conservation, 2013; 3(1): 75. magiran.com/p1255437
سعید امامی فر، علی اکبر نوروزی، سجاد سیدی حسینی، آذین کریم زاد انزابی، "ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک"، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 3، شماره 1 (1392): 75. magiran.com/p1255437
Saeed Emamifar, Ali Akbar Noroozi, Sadjjad Seyedi Hosseini, Azin Karimzad Anzabi, "Evaluating M5 model tree and two empirical models based on air temperature to estimate solar radiation, using LST in a semi-arid climate", Journal of Water and Soil Resources Conservation 3, no.1 (2013): 75. magiran.com/p1255437
سعید امامی فر، علی اکبر نوروزی، سجاد سیدی حسینی، آذین کریم زاد انزابی، (1392). 'ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک'، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 3(1)، صص.75. magiran.com/p1255437
Saeed Emamifar, Ali Akbar Noroozi, Sadjjad Seyedi Hosseini, Azin Karimzad Anzabi, (2013). 'Evaluating M5 model tree and two empirical models based on air temperature to estimate solar radiation, using LST in a semi-arid climate', Journal of Water and Soil Resources Conservation, 3(1), pp.75. magiran.com/p1255437
سعید امامی فر؛ علی اکبر نوروزی؛ سجاد سیدی حسینی؛ آذین کریم زاد انزابی. "ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک". فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 3 ،1 ، 1392، 75. magiran.com/p1255437
Saeed Emamifar; Ali Akbar Noroozi; Sadjjad Seyedi Hosseini; Azin Karimzad Anzabi. "Evaluating M5 model tree and two empirical models based on air temperature to estimate solar radiation, using LST in a semi-arid climate", Journal of Water and Soil Resources Conservation, 3, 1, 2013, 75. magiran.com/p1255437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال