ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم قلی زاده، سعید شاهرخیان، اعظم ایرجی زاد، شمس الدین مهاجرزاده، منوچهر وثوقی، (1392). اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32(4)، 33. magiran.com/p1255944
Azam Gholizadeh, Saeed Shahrokhian, Azam Iraji Zad, Shamsoddin Mohajerzadeh, Anouchehr Vosoughi, (2014). Measurement of Glutamate Using Biosensor Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 32(4), 33. magiran.com/p1255944
اعظم قلی زاده، سعید شاهرخیان، اعظم ایرجی زاد، شمس الدین مهاجرزاده، منوچهر وثوقی، اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1392؛ 32(4): 33. magiran.com/p1255944
Azam Gholizadeh, Saeed Shahrokhian, Azam Iraji Zad, Shamsoddin Mohajerzadeh, Anouchehr Vosoughi, Measurement of Glutamate Using Biosensor Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2014; 32(4): 33. magiran.com/p1255944
اعظم قلی زاده، سعید شاهرخیان، اعظم ایرجی زاد، شمس الدین مهاجرزاده، منوچهر وثوقی، "اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 32، شماره 4 (1392): 33. magiran.com/p1255944
Azam Gholizadeh, Saeed Shahrokhian, Azam Iraji Zad, Shamsoddin Mohajerzadeh, Anouchehr Vosoughi, "Measurement of Glutamate Using Biosensor Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 32, no.4 (2014): 33. magiran.com/p1255944
اعظم قلی زاده، سعید شاهرخیان، اعظم ایرجی زاد، شمس الدین مهاجرزاده، منوچهر وثوقی، (1392). 'اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32(4)، صص.33. magiran.com/p1255944
Azam Gholizadeh, Saeed Shahrokhian, Azam Iraji Zad, Shamsoddin Mohajerzadeh, Anouchehr Vosoughi, (2014). 'Measurement of Glutamate Using Biosensor Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 32(4), pp.33. magiran.com/p1255944
اعظم قلی زاده؛ سعید شاهرخیان؛ اعظم ایرجی زاد؛ شمس الدین مهاجرزاده؛ منوچهر وثوقی. "اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 32 ،4 ، 1392، 33. magiran.com/p1255944
Azam Gholizadeh; Saeed Shahrokhian; Azam Iraji Zad; Shamsoddin Mohajerzadeh; Anouchehr Vosoughi. "Measurement of Glutamate Using Biosensor Based on Vertically Aligned Carbon Nanotubes", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 32, 4, 2014, 33. magiran.com/p1255944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال