ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه خاموتیان، عبدالله درگاهی، مقداد پیرصاحب، علی الماسی، (1393). کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری، مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18(1)، 9-18. magiran.com/p1256018
Razieh Khamutian, Abdollah Dargahi, Meghdad Pirsaheb, Ali Almasi, (2014). Efficiency of conventional activated sludge in the removal of linear alkylbenzene sulfonate from municipal sewage, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 18(1), 9-18. magiran.com/p1256018
راضیه خاموتیان، عبدالله درگاهی، مقداد پیرصاحب، علی الماسی، کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری. مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 1393؛ 18(1): 9-18. magiran.com/p1256018
Razieh Khamutian, Abdollah Dargahi, Meghdad Pirsaheb, Ali Almasi, Efficiency of conventional activated sludge in the removal of linear alkylbenzene sulfonate from municipal sewage, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 2014; 18(1): 9-18. magiran.com/p1256018
راضیه خاموتیان، عبدالله درگاهی، مقداد پیرصاحب، علی الماسی، "کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری"، مجله علوم پزشکی کرمانشاه 18، شماره 1 (1393): 9-18. magiran.com/p1256018
Razieh Khamutian, Abdollah Dargahi, Meghdad Pirsaheb, Ali Almasi, "Efficiency of conventional activated sludge in the removal of linear alkylbenzene sulfonate from municipal sewage", Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 18, no.1 (2014): 9-18. magiran.com/p1256018
راضیه خاموتیان، عبدالله درگاهی، مقداد پیرصاحب، علی الماسی، (1393). 'کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری'، مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18(1)، صص.9-18. magiran.com/p1256018
Razieh Khamutian, Abdollah Dargahi, Meghdad Pirsaheb, Ali Almasi, (2014). 'Efficiency of conventional activated sludge in the removal of linear alkylbenzene sulfonate from municipal sewage', Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 18(1), pp.9-18. magiran.com/p1256018
راضیه خاموتیان؛ عبدالله درگاهی؛ مقداد پیرصاحب؛ علی الماسی. "کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری". مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18 ،1 ، 1393، 9-18. magiran.com/p1256018
Razieh Khamutian; Abdollah Dargahi; Meghdad Pirsaheb; Ali Almasi. "Efficiency of conventional activated sludge in the removal of linear alkylbenzene sulfonate from municipal sewage", Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 18, 1, 2014, 9-18. magiran.com/p1256018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال