ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا آزاده فر، (1393). دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49، 17-24. magiran.com/p1256676
Mohammad Reza Azadehfar, (2014). Iranian Philosophical and theosophical views toward music and its acceptance by Youth Musicians*, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, 17-24. magiran.com/p1256676
محمدرضا آزاده فر، دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1393؛ 49: 17-24. magiran.com/p1256676
Mohammad Reza Azadehfar, Iranian Philosophical and theosophical views toward music and its acceptance by Youth Musicians*, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2014; 49: 17-24. magiran.com/p1256676
محمدرضا آزاده فر، "دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،49 (1393): 17-24. magiran.com/p1256676
Mohammad Reza Azadehfar, "Iranian Philosophical and theosophical views toward music and its acceptance by Youth Musicians*", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 49 (2014): 17-24. magiran.com/p1256676
محمدرضا آزاده فر، (1393). 'دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49، صص.17-24. magiran.com/p1256676
Mohammad Reza Azadehfar, (2014). 'Iranian Philosophical and theosophical views toward music and its acceptance by Youth Musicians*', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, pp.17-24. magiran.com/p1256676
محمدرضا آزاده فر. "دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49 ، 1393، 17-24. magiran.com/p1256676
Mohammad Reza Azadehfar. "Iranian Philosophical and theosophical views toward music and its acceptance by Youth Musicians*", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, 2014, 17-24. magiran.com/p1256676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال