ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عسکری رابری، (1393). سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کر و رهیافت های نوین، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49، 25-36. magiran.com/p1256681
Hamid Askari Rabori, (2014). Choral Arrangement of Iranian Folk Songs: The Evolution and New Approaches, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, 25-36. magiran.com/p1256681
حمید عسکری رابری، سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کر و رهیافت های نوین. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1393؛ 49: 25-36. magiran.com/p1256681
Hamid Askari Rabori, Choral Arrangement of Iranian Folk Songs: The Evolution and New Approaches, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2014; 49: 25-36. magiran.com/p1256681
حمید عسکری رابری، "سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کر و رهیافت های نوین"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،49 (1393): 25-36. magiran.com/p1256681
Hamid Askari Rabori, "Choral Arrangement of Iranian Folk Songs: The Evolution and New Approaches", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 49 (2014): 25-36. magiran.com/p1256681
حمید عسکری رابری، (1393). 'سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کر و رهیافت های نوین'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49، صص.25-36. magiran.com/p1256681
Hamid Askari Rabori, (2014). 'Choral Arrangement of Iranian Folk Songs: The Evolution and New Approaches', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, pp.25-36. magiran.com/p1256681
حمید عسکری رابری. "سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کر و رهیافت های نوین". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 49 ، 1393، 25-36. magiran.com/p1256681
Hamid Askari Rabori. "Choral Arrangement of Iranian Folk Songs: The Evolution and New Approaches", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 49, 2014, 25-36. magiran.com/p1256681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال