ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدهادی مرادی، آزاد مونسی، قادر قادری، رحیم خاکپور، (1392). لمحه عن ظهور الروایه العربیه و تطورها، فصلنامه دراسات الادب المعاصر، 4(4)، 101-117. magiran.com/p1257760
Mohammadhadi Moradi, Azad Moonesi, Ghader Ghaderi, Rahim Khakpoor, (2014). A Glimpse at the Advent and Evolution of the Arabic Novel, , 4(4), 101-117. magiran.com/p1257760
محمدهادی مرادی، آزاد مونسی، قادر قادری، رحیم خاکپور، لمحه عن ظهور الروایه العربیه و تطورها. فصلنامه دراسات الادب المعاصر، 1392؛ 4(4): 101-117. magiran.com/p1257760
Mohammadhadi Moradi, Azad Moonesi, Ghader Ghaderi, Rahim Khakpoor, A Glimpse at the Advent and Evolution of the Arabic Novel, , 2014; 4(4): 101-117. magiran.com/p1257760
محمدهادی مرادی، آزاد مونسی، قادر قادری، رحیم خاکپور، "لمحه عن ظهور الروایه العربیه و تطورها"، فصلنامه دراسات الادب المعاصر 4، شماره 4 (1392): 101-117. magiran.com/p1257760
Mohammadhadi Moradi, Azad Moonesi, Ghader Ghaderi, Rahim Khakpoor, "A Glimpse at the Advent and Evolution of the Arabic Novel", 4, no.4 (2014): 101-117. magiran.com/p1257760
محمدهادی مرادی، آزاد مونسی، قادر قادری، رحیم خاکپور، (1392). 'لمحه عن ظهور الروایه العربیه و تطورها'، فصلنامه دراسات الادب المعاصر، 4(4)، صص.101-117. magiran.com/p1257760
Mohammadhadi Moradi, Azad Moonesi, Ghader Ghaderi, Rahim Khakpoor, (2014). 'A Glimpse at the Advent and Evolution of the Arabic Novel', , 4(4), pp.101-117. magiran.com/p1257760
محمدهادی مرادی؛ آزاد مونسی؛ قادر قادری؛ رحیم خاکپور. "لمحه عن ظهور الروایه العربیه و تطورها". فصلنامه دراسات الادب المعاصر، 4 ،4 ، 1392، 101-117. magiran.com/p1257760
Mohammadhadi Moradi; Azad Moonesi; Ghader Ghaderi; Rahim Khakpoor. "A Glimpse at the Advent and Evolution of the Arabic Novel", , 4, 4, 2014, 101-117. magiran.com/p1257760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال