ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا وحیدی، سید محمود قریشیان، نضرالله بشردوست، فاطمه صادقی پناه، مجتبی سلطانی، (1392). بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، 113-122. magiran.com/p1258972
Ar Vahidi, Sm Ghoreishian, N. Bashardoost, F. Sadeghipanah, M. Soltani, (2014). Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes, Tolooe Behdasht, 12(4), 113-122. magiran.com/p1258972
علیرضا وحیدی، سید محمود قریشیان، نضرالله بشردوست، فاطمه صادقی پناه، مجتبی سلطانی، بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1392؛ 12(4): 113-122. magiran.com/p1258972
Ar Vahidi, Sm Ghoreishian, N. Bashardoost, F. Sadeghipanah, M. Soltani, Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes, Tolooe Behdasht, 2014; 12(4): 113-122. magiran.com/p1258972
علیرضا وحیدی، سید محمود قریشیان، نضرالله بشردوست، فاطمه صادقی پناه، مجتبی سلطانی، "بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 12، شماره 4 (1392): 113-122. magiran.com/p1258972
Ar Vahidi, Sm Ghoreishian, N. Bashardoost, F. Sadeghipanah, M. Soltani, "Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes", Tolooe Behdasht 12, no.4 (2014): 113-122. magiran.com/p1258972
علیرضا وحیدی، سید محمود قریشیان، نضرالله بشردوست، فاطمه صادقی پناه، مجتبی سلطانی، (1392). 'بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، صص.113-122. magiran.com/p1258972
Ar Vahidi, Sm Ghoreishian, N. Bashardoost, F. Sadeghipanah, M. Soltani, (2014). 'Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes', Tolooe Behdasht, 12(4), pp.113-122. magiran.com/p1258972
علیرضا وحیدی؛ سید محمود قریشیان؛ نضرالله بشردوست؛ فاطمه صادقی پناه؛ مجتبی سلطانی. "بررسی نگرش ها و رفتار های اجتماعی مردم شهر یزد نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12 ،4 ، 1392، 113-122. magiran.com/p1258972
Ar Vahidi; Sm Ghoreishian; N. Bashardoost; F. Sadeghipanah; M. Soltani. "Study of Attitudes and behaviors of People in Yazd city Regarding Herbal Medicine Consumption in Diabetes", Tolooe Behdasht, 12, 4, 2014, 113-122. magiran.com/p1258972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال