ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رحمانی، مجید کرمانی، میترا غلامی، نیاز محمد محمودی، (1392). ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، 135-149. magiran.com/p1258975
Z. Rahmani, M. Kermani, M. Gholami, Nm Mahmoodi, (2014). Performance Evaluation of advanced Photochemical Oxidation (UV/H2O2) and UV in BV16 and RR120 Dye Removal from aqueous solution, Tolooe Behdasht, 12(4), 135-149. magiran.com/p1258975
زهرا رحمانی، مجید کرمانی، میترا غلامی، نیاز محمد محمودی، ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1392؛ 12(4): 135-149. magiran.com/p1258975
Z. Rahmani, M. Kermani, M. Gholami, Nm Mahmoodi, Performance Evaluation of advanced Photochemical Oxidation (UV/H2O2) and UV in BV16 and RR120 Dye Removal from aqueous solution, Tolooe Behdasht, 2014; 12(4): 135-149. magiran.com/p1258975
زهرا رحمانی، مجید کرمانی، میترا غلامی، نیاز محمد محمودی، "ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 12، شماره 4 (1392): 135-149. magiran.com/p1258975
Z. Rahmani, M. Kermani, M. Gholami, Nm Mahmoodi, "Performance Evaluation of advanced Photochemical Oxidation (UV/H2O2) and UV in BV16 and RR120 Dye Removal from aqueous solution", Tolooe Behdasht 12, no.4 (2014): 135-149. magiran.com/p1258975
زهرا رحمانی، مجید کرمانی، میترا غلامی، نیاز محمد محمودی، (1392). 'ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، صص.135-149. magiran.com/p1258975
Z. Rahmani, M. Kermani, M. Gholami, Nm Mahmoodi, (2014). 'Performance Evaluation of advanced Photochemical Oxidation (UV/H2O2) and UV in BV16 and RR120 Dye Removal from aqueous solution', Tolooe Behdasht, 12(4), pp.135-149. magiran.com/p1258975
زهرا رحمانی؛ مجید کرمانی؛ میترا غلامی؛ نیاز محمد محمودی. "ارزیابی کارایی فرایندهای اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (UV/H2O2) و UV در حذف رنگزاهای BV16 و RR120 از محیط آبی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12 ،4 ، 1392، 135-149. magiran.com/p1258975
Z. Rahmani; M. Kermani; M. Gholami; Nm Mahmoodi. "Performance Evaluation of advanced Photochemical Oxidation (UV/H2O2) and UV in BV16 and RR120 Dye Removal from aqueous solution", Tolooe Behdasht, 12, 4, 2014, 135-149. magiran.com/p1258975
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال