ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل سبحان اردکانی، شیوا عین القضاتی، رضا صحرایی، (1392). ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، 150-162. magiran.com/p1258977
, (2014). Evaluation of solution pH and multiwalled carbon nanotubes adsorbent dose effects on removal efficiency of Eriochrome Black T from Saman Noosh Industry waste water, Tolooe Behdasht, 12(4), 150-162. magiran.com/p1258977
سهیل سبحان اردکانی، شیوا عین القضاتی، رضا صحرایی، ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1392؛ 12(4): 150-162. magiran.com/p1258977
, Evaluation of solution pH and multiwalled carbon nanotubes adsorbent dose effects on removal efficiency of Eriochrome Black T from Saman Noosh Industry waste water, Tolooe Behdasht, 2014; 12(4): 150-162. magiran.com/p1258977
سهیل سبحان اردکانی، شیوا عین القضاتی، رضا صحرایی، "ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 12، شماره 4 (1392): 150-162. magiran.com/p1258977
, "Evaluation of solution pH and multiwalled carbon nanotubes adsorbent dose effects on removal efficiency of Eriochrome Black T from Saman Noosh Industry waste water", Tolooe Behdasht 12, no.4 (2014): 150-162. magiran.com/p1258977
سهیل سبحان اردکانی، شیوا عین القضاتی، رضا صحرایی، (1392). 'ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، صص.150-162. magiran.com/p1258977
, (2014). 'Evaluation of solution pH and multiwalled carbon nanotubes adsorbent dose effects on removal efficiency of Eriochrome Black T from Saman Noosh Industry waste water', Tolooe Behdasht, 12(4), pp.150-162. magiran.com/p1258977
سهیل سبحان اردکانی؛ شیوا عین القضاتی؛ رضا صحرایی. "ارزیابی اثر pH محلول و غلظت جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره اصلاح شده بر کارایی حذف رنگ اریکروم بلک تی از پساب کارخانه سامان نوش همدان". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12 ،4 ، 1392، 150-162. magiran.com/p1258977
. "Evaluation of solution pH and multiwalled carbon nanotubes adsorbent dose effects on removal efficiency of Eriochrome Black T from Saman Noosh Industry waste water", Tolooe Behdasht, 12, 4, 2014, 150-162. magiran.com/p1258977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال