ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل الله معینیان، روح الله رستمی دهجلالی، طیبه راستگو، زهرا رضایی، اکرم احمدی، (1392). بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، 190-201. magiran.com/p1258982
K. Moeenian, R. Rostami Dehjalali, T. Rastgou, A. Ahmadi, (2014). Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool, Tolooe Behdasht, 12(4), 190-201. magiran.com/p1258982
خلیل الله معینیان، روح الله رستمی دهجلالی، طیبه راستگو، زهرا رضایی، اکرم احمدی، بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1392؛ 12(4): 190-201. magiran.com/p1258982
K. Moeenian, R. Rostami Dehjalali, T. Rastgou, A. Ahmadi, Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool, Tolooe Behdasht, 2014; 12(4): 190-201. magiran.com/p1258982
خلیل الله معینیان، روح الله رستمی دهجلالی، طیبه راستگو، زهرا رضایی، اکرم احمدی، "بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 12، شماره 4 (1392): 190-201. magiran.com/p1258982
K. Moeenian, R. Rostami Dehjalali, T. Rastgou, A. Ahmadi, "Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool", Tolooe Behdasht 12, no.4 (2014): 190-201. magiran.com/p1258982
خلیل الله معینیان، روح الله رستمی دهجلالی، طیبه راستگو، زهرا رضایی، اکرم احمدی، (1392). 'بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، صص.190-201. magiran.com/p1258982
K. Moeenian, R. Rostami Dehjalali, T. Rastgou, A. Ahmadi, (2014). 'Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool', Tolooe Behdasht, 12(4), pp.190-201. magiran.com/p1258982
خلیل الله معینیان؛ روح الله رستمی دهجلالی؛ طیبه راستگو؛ زهرا رضایی؛ اکرم احمدی. "بررسی تاثیر عمقاستخر و جنس شناگران بر شش شاخص کیفیت میکروبی دراستخر شنای ازن زنی شده". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12 ،4 ، 1392، 190-201. magiran.com/p1258982
K. Moeenian; R. Rostami Dehjalali; T. Rastgou; A. Ahmadi. "Survey On The Influence Of Pool Depth And Swimmers Gender On The Six Microbial Quality Indices In An Ozonated Swimming Pool", Tolooe Behdasht, 12, 4, 2014, 190-201. magiran.com/p1258982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال