ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمطلب صید محمدی، مجتبی زیوری، قربان عسکری، علیرضا رحمانی، محمدرضا سمرقندی، (1392). مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، 202-214. magiran.com/p1258983
A. Seid, Mohammadi, M. Zivari, G. Asgari, Ar Rahmani, Mr Samarghandi, (2014). Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution, Tolooe Behdasht, 12(4), 202-214. magiran.com/p1258983
عبدالمطلب صید محمدی، مجتبی زیوری، قربان عسکری، علیرضا رحمانی، محمدرضا سمرقندی، مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1392؛ 12(4): 202-214. magiran.com/p1258983
A. Seid, Mohammadi, M. Zivari, G. Asgari, Ar Rahmani, Mr Samarghandi, Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution, Tolooe Behdasht, 2014; 12(4): 202-214. magiran.com/p1258983
عبدالمطلب صید محمدی، مجتبی زیوری، قربان عسکری، علیرضا رحمانی، محمدرضا سمرقندی، "مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 12، شماره 4 (1392): 202-214. magiran.com/p1258983
A. Seid, Mohammadi, M. Zivari, G. Asgari, Ar Rahmani, Mr Samarghandi, "Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution", Tolooe Behdasht 12, no.4 (2014): 202-214. magiran.com/p1258983
عبدالمطلب صید محمدی، مجتبی زیوری، قربان عسکری، علیرضا رحمانی، محمدرضا سمرقندی، (1392). 'مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12(4)، صص.202-214. magiran.com/p1258983
A. Seid, Mohammadi, M. Zivari, G. Asgari, Ar Rahmani, Mr Samarghandi, (2014). 'Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution', Tolooe Behdasht, 12(4), pp.202-214. magiran.com/p1258983
عبدالمطلب صید محمدی؛ مجتبی زیوری؛ قربان عسکری؛ علیرضا رحمانی؛ محمدرضا سمرقندی. "مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء کروم از محلول های آبی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 12 ،4 ، 1392، 202-214. magiran.com/p1258983
A. Seid; Mohammadi; M. Zivari; G. Asgari; Ar Rahmani; Mr Samarghandi. "Study on Hexavalent Chromium Reduction Using Zero-Valent Magnesium in Aqueous Solution", Tolooe Behdasht, 12, 4, 2014, 202-214. magiran.com/p1258983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال