ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هیلا حاجی زاده، ملیحه ایزدجو، مجید اکبری، (1393). مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 1-7. magiran.com/p1259468
H. Hajizadeh, M. Izadjoo, M. Akbari , (2014). Comparison of effectiveness of clinical deductive to obtain the objective of restorative films and demonstration course in dental students, Journal of Dental School, 32(1), 1-7. magiran.com/p1259468
هیلا حاجی زاده، ملیحه ایزدجو، مجید اکبری، مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 1-7. magiran.com/p1259468
H. Hajizadeh, M. Izadjoo, M. Akbari , Comparison of effectiveness of clinical deductive to obtain the objective of restorative films and demonstration course in dental students, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 1-7. magiran.com/p1259468
هیلا حاجی زاده، ملیحه ایزدجو، مجید اکبری، "مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 1-7. magiran.com/p1259468
H. Hajizadeh, M. Izadjoo, M. Akbari , "Comparison of effectiveness of clinical deductive to obtain the objective of restorative films and demonstration course in dental students", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 1-7. magiran.com/p1259468
هیلا حاجی زاده، ملیحه ایزدجو، مجید اکبری، (1393). 'مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.1-7. magiran.com/p1259468
H. Hajizadeh, M. Izadjoo, M. Akbari , (2014). 'Comparison of effectiveness of clinical deductive to obtain the objective of restorative films and demonstration course in dental students', Journal of Dental School, 32(1), pp.1-7. magiran.com/p1259468
هیلا حاجی زاده؛ ملیحه ایزدجو؛ مجید اکبری. "مقایسه اثر استفاده از فیلم های آموزشی بالینی و نمایش های بالینی (Demonstration) در میزان نیل به اهداف آموزشی ترمیم دندان با پست برای دانشجویان دندانپزشکی". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 1-7. magiran.com/p1259468
H. Hajizadeh; M. Izadjoo; M. Akbari . "Comparison of effectiveness of clinical deductive to obtain the objective of restorative films and demonstration course in dental students", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 1-7. magiran.com/p1259468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال