ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، طاهره تقی زاده، (1393). بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 8-16. magiran.com/p1259472
Ar Davari , A. Daneshkazemi, T. Taghizadeh, (2014). Effective of three Methods of curing and load cycling on microleakage of class V resin composite restorations, Journal of Dental School, 32(1), 8-16. magiran.com/p1259472
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، طاهره تقی زاده، بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 8-16. magiran.com/p1259472
Ar Davari , A. Daneshkazemi, T. Taghizadeh, Effective of three Methods of curing and load cycling on microleakage of class V resin composite restorations, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 8-16. magiran.com/p1259472
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، طاهره تقی زاده، "بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 8-16. magiran.com/p1259472
Ar Davari , A. Daneshkazemi, T. Taghizadeh, "Effective of three Methods of curing and load cycling on microleakage of class V resin composite restorations", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 8-16. magiran.com/p1259472
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، طاهره تقی زاده، (1393). 'بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.8-16. magiran.com/p1259472
Ar Davari , A. Daneshkazemi, T. Taghizadeh, (2014). 'Effective of three Methods of curing and load cycling on microleakage of class V resin composite restorations', Journal of Dental School, 32(1), pp.8-16. magiran.com/p1259472
عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ طاهره تقی زاده. "بررسی تاثیر سه تکنیک نوردهی و چرخه بارگذاری بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاسV". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 8-16. magiran.com/p1259472
Ar Davari ; A. Daneshkazemi; T. Taghizadeh. "Effective of three Methods of curing and load cycling on microleakage of class V resin composite restorations", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 8-16. magiran.com/p1259472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال