ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک عموییان، مریم سیدمجیدی، محمود حاجی احمدی، امیر کیاکجوری، (1393). ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 17-26. magiran.com/p1259474
B. Amooian, M. Seyyed Majidi, M. Haji Ahmadi, A. Kiakojouri , (2014). Clinical, histologic and histomorphometric evaluation of Bone Strip Allograft with resorbable membrane in horizontal alveolar ridge augmentation: a preliminary study, Journal of Dental School, 32(1), 17-26. magiran.com/p1259474
بابک عموییان، مریم سیدمجیدی، محمود حاجی احمدی، امیر کیاکجوری، ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 17-26. magiran.com/p1259474
B. Amooian, M. Seyyed Majidi, M. Haji Ahmadi, A. Kiakojouri , Clinical, histologic and histomorphometric evaluation of Bone Strip Allograft with resorbable membrane in horizontal alveolar ridge augmentation: a preliminary study, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 17-26. magiran.com/p1259474
بابک عموییان، مریم سیدمجیدی، محمود حاجی احمدی، امیر کیاکجوری، "ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 17-26. magiran.com/p1259474
B. Amooian, M. Seyyed Majidi, M. Haji Ahmadi, A. Kiakojouri , "Clinical, histologic and histomorphometric evaluation of Bone Strip Allograft with resorbable membrane in horizontal alveolar ridge augmentation: a preliminary study", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 17-26. magiran.com/p1259474
بابک عموییان، مریم سیدمجیدی، محمود حاجی احمدی، امیر کیاکجوری، (1393). 'ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.17-26. magiran.com/p1259474
B. Amooian, M. Seyyed Majidi, M. Haji Ahmadi, A. Kiakojouri , (2014). 'Clinical, histologic and histomorphometric evaluation of Bone Strip Allograft with resorbable membrane in horizontal alveolar ridge augmentation: a preliminary study', Journal of Dental School, 32(1), pp.17-26. magiran.com/p1259474
بابک عموییان؛ مریم سیدمجیدی؛ محمود حاجی احمدی؛ امیر کیاکجوری. "ارزیابی کلینیکال، هیستولوژیک و هیستومورفومتریک Bone Strip Allograft به همراه غشاء قابل جذب در بازسازی افقی ریج آلوئولار: یک مطالعه مقدماتی". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 17-26. magiran.com/p1259474
B. Amooian; M. Seyyed Majidi; M. Haji Ahmadi; A. Kiakojouri . "Clinical, histologic and histomorphometric evaluation of Bone Strip Allograft with resorbable membrane in horizontal alveolar ridge augmentation: a preliminary study", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 17-26. magiran.com/p1259474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال