ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فتانه قربانی جوادپور، ماشاء ا.. خانه مسجدی، (1393). ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 27-33. magiran.com/p1259476
F. Ghorbany Javadpour , M. Khanemasjedi, (2014). Evaluation soft tissue profile of face and antroposterior lip position in persian adults and comparison with European-American standards, Journal of Dental School, 32(1), 27-33. magiran.com/p1259476
فتانه قربانی جوادپور، ماشاء ا.. خانه مسجدی، ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 27-33. magiran.com/p1259476
F. Ghorbany Javadpour , M. Khanemasjedi, Evaluation soft tissue profile of face and antroposterior lip position in persian adults and comparison with European-American standards, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 27-33. magiran.com/p1259476
فتانه قربانی جوادپور، ماشاء ا.. خانه مسجدی، "ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 27-33. magiran.com/p1259476
F. Ghorbany Javadpour , M. Khanemasjedi, "Evaluation soft tissue profile of face and antroposterior lip position in persian adults and comparison with European-American standards", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 27-33. magiran.com/p1259476
فتانه قربانی جوادپور، ماشاء ا.. خانه مسجدی، (1393). 'ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.27-33. magiran.com/p1259476
F. Ghorbany Javadpour , M. Khanemasjedi, (2014). 'Evaluation soft tissue profile of face and antroposterior lip position in persian adults and comparison with European-American standards', Journal of Dental School, 32(1), pp.27-33. magiran.com/p1259476
فتانه قربانی جوادپور؛ ماشاء ا.. خانه مسجدی. "ارزیابی نیم رخ بافت نرم صورت و موقعیت قدامی خلفی لب ها در نمونه های ایرانی و مقایسه آن با نمونه های استاندارد اروپایی". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 27-33. magiran.com/p1259476
F. Ghorbany Javadpour ; M. Khanemasjedi. "Evaluation soft tissue profile of face and antroposterior lip position in persian adults and comparison with European-American standards", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 27-33. magiran.com/p1259476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال