ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا کاویانی، نغمه قاری زاده، هنگامه علی نژاد، ریحانه موسوی، (1393). بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، 34-40. magiran.com/p1259478
A. Kaviani, N. Gharizadeh, H. Alinejad , R. Moosavi, (2014). vitro effects of different surface preparation on shear bond strength of direct composite resin to indirect composite resin, Journal of Dental School, 32(1), 34-40. magiran.com/p1259478
آزیتا کاویانی، نغمه قاری زاده، هنگامه علی نژاد، ریحانه موسوی، بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه. مجله دانشکده دندانپزشکی، 1393؛ 32(1): 34-40. magiran.com/p1259478
A. Kaviani, N. Gharizadeh, H. Alinejad , R. Moosavi, vitro effects of different surface preparation on shear bond strength of direct composite resin to indirect composite resin, Journal of Dental School, 2014; 32(1): 34-40. magiran.com/p1259478
آزیتا کاویانی، نغمه قاری زاده، هنگامه علی نژاد، ریحانه موسوی، "بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه"، مجله دانشکده دندانپزشکی 32، شماره 1 (1393): 34-40. magiran.com/p1259478
A. Kaviani, N. Gharizadeh, H. Alinejad , R. Moosavi, "vitro effects of different surface preparation on shear bond strength of direct composite resin to indirect composite resin", Journal of Dental School 32, no.1 (2014): 34-40. magiran.com/p1259478
آزیتا کاویانی، نغمه قاری زاده، هنگامه علی نژاد، ریحانه موسوی، (1393). 'بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه'، مجله دانشکده دندانپزشکی، 32(1)، صص.34-40. magiran.com/p1259478
A. Kaviani, N. Gharizadeh, H. Alinejad , R. Moosavi, (2014). 'vitro effects of different surface preparation on shear bond strength of direct composite resin to indirect composite resin', Journal of Dental School, 32(1), pp.34-40. magiran.com/p1259478
آزیتا کاویانی؛ نغمه قاری زاده؛ هنگامه علی نژاد؛ ریحانه موسوی. "بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه". مجله دانشکده دندانپزشکی، 32 ،1 ، 1393، 34-40. magiran.com/p1259478
A. Kaviani; N. Gharizadeh; H. Alinejad ; R. Moosavi. "vitro effects of different surface preparation on shear bond strength of direct composite resin to indirect composite resin", Journal of Dental School, 32, 1, 2014, 34-40. magiran.com/p1259478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال